Usnesení ze ZM Chrastava dne 22. 10. 2007

Datum konání: 22. 10. 2007

2007/06/I

ZM schválilo

ověřovatele zápisu Ing. Petr Rachlický a Mgr. Václav Severa

 

2007/06/II

ZM schválilo

program zasedání:
1. Informace, diskuse s občany, seznámení s novým ředitelem TSS a.s.
2 .Majetkoprávní úkony
3. IV. změna rozpočtu 2007
4. Obecně závazná vyhláška
5. VII. a VIII. změna územního plánu
6. Dopravní značení
7. Informace na vědomí
8. Různé
9. Dovolba radního
10. Diskuse

 

K bodu č. 2 2007/06/III

ZM schválilo

prodej pozemkové parcely č. 79/1 o výměře 1437 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov do podílového vlastnictví Renaty Polákové – ideální podíl ve výši 1 z celku a Lukáše Veselého - ideální podíl ve výši 1 z celku, za cenu 80,-- Kč/m2, celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/056/2007 (příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/IV

ZM schválilo

prodej pozemkové parcely č. 187/1 o výměře 2174 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví Petra Skořepy za cenu 105,-- Kč (minimální cena 80,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/057/2007 (příloha č. 2 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/V

ZM schválilo

prodej pozemkové parcely č. 434/4 o výměře 484 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 434/1 o výměře 1559 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví Libora Makovce za cenu 115,--/m2 (minimální cena 80,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/058/2007 (příloha č. 3 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/VI

---

 

ZM 2) schválilo

prodej pozemkové parcely č. 82/1 o výměře 1437 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 72/1 o výměře 539 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví manželů Josefa a Ivany Teslíkových za cenu 138,-- Kč/m2 (minimální cena 80,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/059/2007 (příloha č. 4 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/VII

---

 

ZM 2) schválilo

prodej stavební parcely č. 24 o výměře 73 m2, pozemkové parcely č. 61 o výměře 177 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 58 o výměře 848 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 63/1 o výměře 359 m2 - zahrada v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví Jana Novotného za cenu 85,--/m2 Kč (minimální cena 80,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/060/2007 (příloha č. 5 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/VIII

---

 

2) ZM schválilo

prodej pozemkové parcely č. 1231 o výměře 1421 m2 (původně stavební parcely č. 103) a pozemkové parcely č. 660/4 o výměře 25 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví manželů Zdeňka a Stanislavy Saparových za cenu 120,-- Kč/m2 (minimální cena 80,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/062/2007 (příloha č. 6 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/IX

---

 

ZM 2) schválilo

prodej pozemkové parcely č. 1148/1 o výměře 391 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 1148/2 o výměře 479 m2 - zahrada, vše k.ú. Horní Chrastava do vlastnictví manželů Pavla a Aleny Gebrových za cenu 450,-- Kč/m2 (minimální cena 350,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/061/2007 (příloha č. 7 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/X

ZM schválilo

prodej části pozemkové parcely č. 318/3 o výměře cca 1000 m2 - ostatní plocha a pozemkové parcely č. 309/15 o výměře 308 m2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Heleny Kyselové za cenu 521,-- Kč/m2(minimální cena 300,-- Kč/m2), celková cena bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru a náklady spojené s prodejem

 

2007/06/XI

ZM schválilo

prodej pozemkové parcely č. 843/6 o výměře 467 m2 - orná půda a dle geometrického plánu čz. 608-85/2006 pozemkové parcely č. 818/14 o výměře 420 m2 - orná půda, vše k.ú. Chrastava I do vlastnictví paní Veroniky Šplíchalové za cenu 89 000,-- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/050/2007 (příloha č. 8 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/XII

 

ZM schválilo

prodej dle geometrického plánu čz. 540-132/2007 pozemkové parcely č. 405/6 o výměře 467 m2 - orná půda a dle geometrického plánu čz. 608-85/2006 pozemkové parcely č. 818/14 o výměře 420 m2, vše k.ú. Dolní Chrastava do podílového vlastnictví manželů Stanislava a Jaroslavy Zdarsových – ideální podíl ve výši 1/2 z celku a panu Ladislavu Zdarsovi - ideální podíl ve výši 1/2 z celku za cenu 33 800,-- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/049/2007 (příloha č. 9 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/XIII

ZM schválilo

prodej dle geometrického plánu čz. 184-155/2006 pozemkové parcely č. 720/7 o výměře 18 m2 - ostatní plocha, části pozemkové parcely č. 107/7 díl „e“ o výměře 1 m2 a části pozemkové parcely č. 720/1 díl „f“ o výměře 5 m2, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy do vlastnictví pana Jaroslava Handšuha za cenu 1 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/055/2007 (příloha č. 10 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem

 

2007/06/XIV

ZM schválilo

návrh kupní smlouvy čj. K/051/2007 (příloha č. 11 k originálu usnesení) pro prodej pozemkové parcely č. 48/6 o výměře 2678 m2 - trvalý travní porost a dle geometrického plánu čz. 609-43/2006 pozemkové parcely č. 48/9 o výměře 65 m2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Chrastava II do vlastnictví manželů Michala a Heleny Halkovým za cenu 411 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu jejím podpisem

 

2007/06/XV

ZM schválilo

návrh kupní smlouvy čj. K/053/2007 (příloha č. 12 k originálu usnesení) pro prodej stavební parcely č. 960 o výměře 91 m2 bez stavby a pozemkové parcely č. 365/5 o výměře 290 m2 - trvalý travní porost, vše k.ú. Chrastava I do vlastnictví manželů Miroslava a Kateřiny Rožcových, za cenu 57 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem pověřilo starostu jejím podpisem

 

2007/06/XVI

ZM schválilo

návrh kupní smlouvy čj. K/052/2007 (příloha č. 13 k originálu usnesení) pro prodej stavební parcely č. 979 o výměře 66 m2 bez stavby, pozemkové parcely č. 815 o výměře 406 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 846/7 o výměře 1528 m2 - zahrada a ideální podíl ve výši 1 z celku pozemkové parcely č. 846/8 o celkové výměře 245 m2 - zahrada, vše k.ú. Chrastava I do vlastnictví manželů Dis. Luďka a Dis. Šárky Jungových, za cenu 233 300,-- Kč a náklady spojené s prodejem pověřilo starostu jejím podpisem

 

2007/06/XVII

ZM schválilo

bezúplatný převod (nabytí) dle zákona č. 95/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pozemkové parcely č. 1288 o výměře 2343 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava a stavební parcely č. 66 o výměře 633 m2 a stavební parcely 76 o výměře 1116 m2 , vše k.ú. Horní Vítkov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města vč. návrhu smlouvy úplatném převodu pozemků čj. K/054/2007 (příloha č. 14 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem.

Předložil ORM.

 

K bodu č. 3 2007/06/XVIII

ZM schválilo

na základě doporučení RM č.j. 2007/12/IX ze dne 1.10.2007 návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2007 (příloha č. 15 k originálu usnesení)

Předložil HFO.

 

K bodu č. 4 2007/06/XIX

ZM vydalo

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006 ze dne 4. září 2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 16 k originálu usnesení)

Předložil HFO.

 

K bodu č. 5 2007/06/XX

ZM vzalo na vědomí

zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování změn územně plánovací dokumentace (příloha č. 17 k originálu rozhodnutí) a rozhodne o jednotlivých návrzích v bodech 2007/06/XXI až 2007/06/LIV

 

2007/06/XXI

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle záměru pana Rostislava Kašpara, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 724/1 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, do plochy pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle záměru pana Jaroslava Teslíka, Školní 126, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 724/4 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, do plochy pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXIII

ZM zamítlo

návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava - převedení pozemků p.č. 1038 a 1039 vše v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXIV

---

 

2007/06/XXV

---

 

2007/06/XXVI

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle návrhu Osadního výboru Chrastava – část Vítkov, na změnu schváleného územního plánu města Chrastava – převedení části pozemku p.č. 117/1 v k.ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu o velikosti cca 1500 m2)

 

2007/06/XXVII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Aleše Kácovského, Liberecká 531, 463 31 Chrastava a návrhu OVÚS MěÚ Chrastava – převedení pozemku p.č. 943/5 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava a celé rezervy č. R 45, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXVIII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Romany Gebrové, Střelecký Vrch 702, 463 31 Chrastava a návrhu OVÚS MěÚ Chrastava – převedení pozemku p.č. 880/14 (oddělená část p.p.č. 880/4) v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava a celé rezervy č. R 45, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXIX

---

 

2) ZM schválilo

2. bpořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Otakara Ferfeckého, Dačického 1220/2, Praha 4 a návrhu pověřeného zastupitele Ing. Pavla Štekla – převedení pozemků p.č. 1187/1, části 1185/3 a části 1177 vše v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD o maximální kapacitě 2 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu), bez zásahu do stávajícího biocentra

 

2007/06/XXX

ZM zamítlo

návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Pavla Gebra, Frýdlantská 13, 463 31 Chrastava,– převedení pozemků p.p.č. 210/6, 210/7 a 210/8 vše v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXXI

---

 

2007/06/XXXII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 1306 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXXIII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 538 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXXIV, XXXV

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle požadavku paní Dagmar Štočkové, Vrchlického 316, 460 14 Liberec - změna na části pozemku p.č. 309/17 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, spočívající ve zrušení návrhové komunikace vedoucí napříč uvedeným pozemkem, který je plochou pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle požadavku Města Chrastavy - změna na části pozemku p.č. 82/1 v k.ú. Chrastava II, obec Chrastava, spočívající ve zrušení návrhové komunikace vedoucí napříč uvedeným pozemkem, který je plochou pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)

 

2007/06/XXXVI

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Jaroslava Starého, Nádražní 92, 463 31 Chrastava - převedení části pozemků p.č. 148/1, 148/2 a 149/1 vše v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/XXXVII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Zdeňky Stehlíkové, Bílokostelecká 4, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 121/5 a části p.p.č. 121/3 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava do ploch pro výstavbu dvou RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)

 

2007/06/XXXVIII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Zdeňka Zbořila, Loudátova 249, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 688/29 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu) a změnu na částech pozemků p.č. 489/4, 489/3, 667/2 a 688/15 vše v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, na plochu související příjezdové komunikace

 

2007/06/XXXIX, XL

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru společnosti VIRGO spol. s r.o., Partyzánská 337/11, 460 01 Liberec 1, - převedení části pozemků p.č. 818/1, 818/2 a 1424/4 vše v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, do ploch čisté výroby (obchodní činnost, sklady, manipulační a parkové plochy, autobazar, autodílna), za podmínky souhlasu vlastníka p.p.č. 818/2 v k.ú.Chrastava I s přemístění cyklostezky na části pozemků p.č. 1424/1, 818/3, 1424/2 a 818/8 vše v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru Města Chrastava – spočívající ve zrušení návrhové plochy pro výstavbu cyklostezky na částech pozemků p.č. 818/1, 818/2 a 1424/4 vše v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, a přesunutí cyklostezky na části pozemků p.č. 1424/1, 818/3, 1424/2 a 818/8 vše v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava

 

2007/06/XLI

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru Města Chrastava – spočívající v začlenění rybníků (vodních ploch) na p.p.č. 1000/2 a 1000/3 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava do systému ÚSES

 

2007/06/XLII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Kristiny Aubrechtové, Vítkovská 9, Liberec 34 Bedřichovka, - převedení části pozemku p.č. 939 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD o velikosti cca 10000 m2 (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)

 

2007/06/XLIII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Stanislavy Schránilové, Cihlářská 314, 463 31 Chrastava a pana Dalibora Bočka, Vnější 1393, 463 11 Liberec 30, - převedení pozemků p.č. 1068/3 a 1068/13 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)

 

2007/06/XLIV

ZM odložilo

návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru manželů Josefa a Jindry Schäferových, Vítkovská 616, 463 31 Chrastava, spočívajícího ve zrušení návrhové přístupové komunikace na pozemcích p.č. 41/10 a 44/1 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava

 

2007/06/XLV

ZM odložilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Simony Šmídové, Textilanská 624, 463 31 Chrastava a pana Martina Holce, Liberecká 349, 463 31 Chrastava, - převedení pozemku p.č. 813/8 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)

 

200706/XLVI

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Ladislavy Hepalové, Slovanská 47, 463 12 Liberec 25 a pana Ing. Zdeňka Brožka, Svatoplukova 647/6, 460 01 Liberec 4, kteří jsou zastoupeni společností AKB s.r.o., - převedení pozemků p.p.č. 430/1, část 864/9, část 864/17, část 890/2, část 902, část 914 a 918 vše v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, na plochu pro výstavbu 50-ti RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu) za podmínky paralelního pořízení regulačního plánu této lokality. Tato změna bude pořizována samostatně jako VIII. změna územního plánu.

 

2007/06/XLVII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Michala Pavlišty, Liberecká 547, 463 31 Chrastava, spočívajícího ve zrušení návrhové komunikace na částech p.p.č. 436/1, 1433/3, 1433/2 a 442/1 vše v.kú. Chrastava I, obec Chrastava, a její začlenění do ploch zahrádkářské osady - rekreace

 

2007/06/XLVIII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru Města Chrastava – spočívajícího v převedení stávající plochy pro bydlení na části p.p.č. 13/1 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava do ploch parku

 

2007/06/XLIX

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru paní Zdeňky Bartákové, Andělská Hora 21, 463 31 Chrastava, - převedení části pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/L

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru Města Chrastava– převedení pozemků p.p.č. 396/1 a 396/4 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) včetně nutné přístupové komunikace na p.p.č. 404/4

 

2007/06/LI

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru Města Chrastava – převedení pozemků p.p.č. 2 a část 237 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/LII

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru Města Chrastava na začlenění sítě značených cykloturistických tras na celém správním území města Chrastavy do ploch pro veřejně prospěšné stavby (zdroj sítě: turistická mapa měřítko 1:25000)

 

2007/06/LIII

ZM odložilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru manželů Čestmíra a Romany Krčkových, Ještědská 231, 463 31 Chrastava, spočívajícího ve zrušení návrhové komunikace na části p.p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava

 

2007/06/LIV

ZM schválilo

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle záměru pana Miloslava Martenka a paní Heleny Martenkové, Družstevní 47, 463 31 Chrastava, – převedení pozemku p.č. 769/12 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, do ploch pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)

 

2007/06/LV

ZM rozhodlo

1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2007/06/XXI – 2007/06/LIV, ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2008

Předložil OVÚS.

 

K bodu č. 6 2007/06/LVI

1) ZM schválilo

pořízení dopravně bezpečnostního zařízení RSA od firmy Autron s.r.o. (dále jen RSA) (příloha č. 18 k originálu usnesení) do celkové výše nákladů 250 000,-- Kč (předpokládaná cena do 200 000,-- Kč), včetně příslušné rozpočtové změny

 

2) ZM rozhodlo

o umístění RSA v ulici Liberecká před zatáčkou (odbočka na Střelecký vrch)

 

K bodu č. 7 2007/06/LVII

ZM vzalo na vědomí

informaci starosty ve věci kauzy „Kalové kapsy“ (naše stanoviska, stanovisko protistrany a stanoviska dotčených orgánů) (přílohy č. 19a až 19g k originálu usnesení)

Předložil ST.

 

2007/06/LVIII

ZM vzalo na vědomí

informaci starosty ve věci společného úsilí měst ohledně nápravy nerovnoměrného rozdělení příspěvku na výkon státní správy (přílohy 20a až 20c k originálu usnesení)

Předložil ST.

 

2007/06/LIX

ZM vzalo na vědomí

informaci starosty ve věci exekuce na Ing. Zdeňka Nečase (příloha č. 21 k originálu usnesení)

Předložil ST.

 

2007/06/LX

ZM vzalo na vědomí

informaci starosty o záměru obce Stráž nad Nisou uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Chrastava ve věci působení Městské policie Chrastava na katastru obce Stráž nad Nisou (usnesení obce Stráž nad Nisou č. 6/2007 bod 1.4 ze dne 20. 9. 2007) a pověřilo starostu jednáním v této záležitosti

Předložil ST.

 

K bodu č. 9 2007/06/LXI

1) ZM vzalo na vědomí

rezignaci pana Michala Košiny na funkci člena RM (příloha č. 22 k originálu usnesení)

 

2) ZM potvrdilo

platnost volebního a hlasovacího řádu z ustavujícího zasedání ZM ze dne 1. 11. 2006 i pro dovolbu radního na právě probíhajícím zasedání ZM (příloha č. 1 k originálu usnesení ZM č. 2006/06 ze dne 1. 11. 2006)

 

3) ZM schválilo

volební komisi ve složení:
1. Michal Košina
2. Ing. Jiří Mlynář
3. Miloslav Pilař
4. Josef Zoul
6. Ivana Loučková

 

2007/06/LXII

ZM zvolilo
v tajném hlasování členem Rady města Chrastava Ing. Petru Némethovou (zápis o průběhu tajných voleb je přílohou č. 1 k originálu zápisu)

 

 

Ing. Michael Canov, starosta

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta