Bulletin č. 112 - 1/2004

Dvě smutná výročí roku 2004
Začal rok 2004…
Připomeňme si dvě "kulatá" výročí smutných událostí, na něž budeme v průběhu letošního roku vzpomínat.
Uplyne 90 let od vzniku 1. světové války (1914 - 1918). V učebnicích dějepisu se žákům vysvětluje, že příčinou tohoto, do té doby nejrozsáhlejšího válečného konfliktu byl atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda. To však byla pouze záminka, neboť přípravy na ozbrojené střetnutí tzv. Trojspolku a Trojdohody se chystaly již dávno.
A tak uprostřed žní, na sv. Annu, vydává císař František Josef I. mobilizační vyhlášku, která začínala slovy "Mým národům". S těžkým srdcem odcházely desetitisíce mužů od svých rodin v době, kdy jich bylo na poli nejvíce potřeba. A mnozí z nich se z bojišť na Piavě nebo Adiži, na Ukrajině či v Rusku již nikdy domů nevrátili. Pro jiné byla válka příležitostí, jak přeběhnutím přes frontu vyjádřit svůj odpor k nenáviděné monarchii. Ruští, francouzští a italští legionáři se stali po vzniku samostatné republiky základem nové československé armády.
1.světová válka znamenala smrt pro deset miliónů lidí. Německo bylo sice poraženo, ale právě v této zemi vznikla velká hrozba pro budoucnost Evropy: hitlerovský fašismus. V Rusku vznikla revoluce, která zavedla v zemi nový řád - komunismus.
Pouhých dvacet let uplynulo mezi 1. a 2. světovou válkou. Nebyla to doba naprostého míru. Hospodářská krize přinesla obrovskou nezaměstnanost, od roku 1933 stál v čele tzv. Velkoněmecké říše Adolf Hitler.
1. září 1939 začala 2. světová válka, od jejíhož začátku (přepadení Polska) uplyne letos 65 let. V té době již naše Československá republika ztratila rozsáhlá pohraniční území (Sudety) a od 15. března také svou dřívější samostatnost, neboť byla připojena k německé říši jako tzv. Protektorát Čechy a Morava.
Technika se za těch několik desetiletí zdokonalila, a tak byly i mnohem větší ztráty na frontách. Odhaduje se, že během šesti let 2. světové války zahynulo asi 55 miliónů lidí. Zatímco v průběhu 1. světové války bylo na západní frontě použito otravných plynů, za 2. světové války byly plynem (cyklon B) otráveny milióny civilních osob, převážně Židů v koncentračních táborech.
Tato dvě smutná výročí si připomínáme hned na začátku nového roku. - fv -

Pomník na počest císaři
Rakouský císař František Josef I., který povýšil do rytířského stavu chrastavského rodáka, malíře Josefa Führicha, seděl na trůně neuvěřitelných 68 let. To je v historii skutečná výjimka.
V roce 1908 se po celé monarchii oslavovalo 60. výročí jeho nástupu na habsburský trůn. Máme o tom důkazy i v našem nejbližším okolí.
1) V chrastavském kostele sv. Vavřince v průčelí nad hlavním oltářem vidíme nádhernou vitráž (malované sklo). Uprostřed je portrét tehdejšího panovníka a letopočet 1908.
2) U fotbalového hřiště v Bílém Kostele nad Nisou roste mohutný dub a my ze starých záznamů víme, že byl zasazen v jubilejním roce 1908. Proč? Samozřejmě také na počest dlouhé vlády císaře Františka Josefa I.
3) Poblíž myslivny Na Rozkoši (mezi Bílým Kostelem a Jítravou) vede nad "dálnicí" most. Přejdeme-li po něm na levou stranu, mohli bychom po lesní cestě pokračovat ke zřícenině hradu Rajmond. Odbočíme-li však hned za mostem doprava, dojdeme asi po padesáti metrech k místu, kde dodnes mezi stromy a keři (tisy) stojí velký kámen s mramorovou deskou a stručným nápisem KAISERHAIN 1908. V překladu to znamená "Císařský háj". Můžeme se právem domnívat, že tehdy bylo prostranství kolem pomníčku upravené, osázené stromky, snad i okrasnými keři a květinami.
Také to je připomínka velkolepých oslav panovníkovy vlády. Pomník sice není ani dnes nikterak poškozen, ale jeho okolí je zarostlé, neupravené, takže není snadné jej najít.
F. VYDRA

Nový rok – nová soutěž Bulletinu
Vážení čtenáři,
prosincovým číslem roku 2003 skončila soutěž "Znáš své město?", jejíž úkolem bylo poznat drobné, ale zajímavé architektonické doplňky některých staveb v našem městě.
Nejúspěšnější luštitelkou se stala opět paní
Irena PEČEŇOVÁ z Andělohorské ulice.
V novém ročníku 2004 budeme uveřejňovat v každém čísle BULLETINU jednoduchý kviz s třemi možnostmi odpovědí. Správná bude samozřejmě pouze jedna z nich. Máte-li zájem, napište řešení buď na adresu redakce (MěÚ Chrastava, Chrastavské listy, náměstí 1. Máje 1, Chrastava) nebo přineste do městského muzea.

KVÍZ č. 1:
Chrastavský městský znak patří mezi velmi zajímavé. Jeho platnost musel svou pečetí potvrdit sám císař. Byl schválen 10. prosince v roce:
a) 1378 b) 1581 c) 1622
?
upravené, osázené stromky, snad i okrasnými keři a květinami.
Také to je připomínka velkolepých oslav panovníkovy vlády. Pomník sice není ani dnes nikterak poškozen, ale jeho okolí je zarostlé, neupravené, takže není snadné jej najít.
F. VYDRA

Závěrečná schůzka Společnosti přátel historie
V úterý 16. prosince se v příjemném prostředí Führichova domu konala předvánoční schůzka členů historické společnosti (SPHMCH).
Jako obvykle i tentokrát se hodnotila činnost za uplynulý rok. Jako velmi úspěšná akce byl hodnocen zájezd do pohraničních oblastí Polska (Świeradów - Szklarska Poreba - Karpacz). Pokračovala rovněž spolupráce s obdobnou společností v Jablonném v Podještědí. Také zájezdy (Horní Lužice, Lány-Točník- Hořovice) se vydařily.
V závěru roku byla vydána ve spolupráci s městským úřadem brožura o historii Vítkova. Patří do ediční řady Bílý Kostel / Andělská Hora / Vítkov. V příštím roce bude pravděpodobně zpracována podobným způsobem historie nedaleké Nové Vsi u Chrastavy. Cena publikace je 50,-Kč.
Členové SPHMCH se samozřejmě zamýšleli nad programem činnosti v roce 2004. Budou uspořádány dvě besedy: p. Uškrt z Uhelné, povoláním truhlář, seznámí zájemce s tzv. hrázděnými stavbami, kterých je v naší oblasti velké množství. Pan Dr. Svoboda z Technické univerzity v Liberci bude již podruhé vyprávět o historii členů šlechtického rodu Redernů (Melchior, Kateřina, Kryštof).
Plánuje se také vydání nevelké publikace, která by měla zahrnout drobné památky na katastru města (kříže, sochy, pomníky atd.).
Nadále neobjasněný je původ poměrně velkých kamenných staveb v tzv. Chrastavském lese nad Novou Vsí. Před lety někteří členové SPHMCH provedli přímo na místě průzkum objektu, avšak v dostupné literatuře není o něm žádná zmínka. Tím větší zájem vzbuzuje. Domněnka, že by mohl pocházet u keltských dob, se zřejmě nepotvrdí.
Není rovněž známo, jakému účelu měla kamenné stavby sloužit.
Nadále bude pokračovat spolupráce se školou (soutěže pro děti, týkající se zajímavostí z historie našeho města).
Je třeba hledat nové členy SPHMCH, neboť ti nejstarší (přes 80 let) se již akcí kvůli svému zdravotnímu stavu nezúčastňují. - xyz -

Uskutečněné výstavy v uplynulém roce
Tzv. minigalérie v městském muzeu je sice svými rozměry pro výstavní účely nevyhovující, přesto se tu však od otevření muzea v červnu 1996 konalo již 54 výstav. Připomeňme si výstavy, které tu probíhaly v uplynulém roce 2003.
V lednu
zaujala návštěvníky fotografická výstava studenta T. Jerjeho s názvem ZIMA V CHRASTAVĚ - LÉTO U MOŘE.
V únoru
byla uspořádána výstava dětských prací, která se jmenovala JAK VIDÍ DĚTI SVĚT.
Velký úspěch měla výstava
ŽITAVSKO DŘÍVE A DNES, která trvala až do konce dubna.
V květnu a červnu se konala výstava
SLOVINSKO - MALÁ ZEMĚ NA JADRANU. Chtěli jsme v době "Chrastavských slavností"seznámit co nejvíce návštěvníků s malou zemí, o níž toho víme velmi málo. Na vernisáži této výstavy byl přítomen velvyslanec p. Drago Mirošič. Setkání s ním bylo velmi přátelské.
Během dvou prázdninových měsíců se v minigalérii konaly současně dvě výstavy. První se jmenovala
CESTUJEME K SOUSEDŮM a materiály nám zapůjčilo infocentrum na Ojvíně (Oybin) u Žitavy. Tu druhou jsme nazvali SKRYTÁ KRÁSA POLODRAHOKAMŮ. Byly tu vystaveny acháty z Českého ráje ze soukromé sbírky p. L. Slováka z Jablonce nad Nisou.
U příležitosti 65. výročí podepsání Mnichovské dohody měli návštěvníci muzea možnost zhlédnout výstavu
NÁROD SE CHTĚL BRÁNIT. Exponáty obstaral Jiří Coufal, 17 letý učeň, který se zajímá již několik let o problematiku železobetonových opevnění z té doby.
V říjnu následovala výstava barevných fotografií p. Josefa Miléře s názvem
KRÁSA PROSTÝCH VĚCÍ. Byly zapůjčeny nově zřízenou galérií ph 13 na Panenské Hůrce.
Živý ohlas měla listopadová výstava
ŽIJÍ MEZI NÁMI, věnovaná historii, folkloru a jazyku Romů. Vernisáž trvala tři hodiny, zněly tu tóny cimbálové muziky a temperamentních romských písní. O výstavě se psalo v tisku, dokonce i v sousedním Německu.
V prosinci byla pro školní děti z nižších tříd uspořádána tradiční vánoční výstava s názvem
NAD BETLÉMEM ZÁŘÍ HVĚZDA. Zpívaly se koledy, hovořilo se o starých lidových zvycích, také videofilm se týkal Vánoc.
Není tedy pravda, že se v Chrastavě nic neděje. To říkají především ti, kteří do minigalerie dosud nenašli cestu.
Připočítejme autobusové zájezdy do libereckého Divadla F.X.Šaldy a oblíbený cyklus zeměpisných besed VIDEOGLÓBUS, který probíhal již počtvrté v lednu a únoru.
F. VYDRA

Chrastava má nové publikace
Počátkem ledna, po zpoždění, které vzniklo v tiskárně v Liberci, se naše město dočkalo rozšířeného dotisku knihy “Chrastava, kapitoly z historie města“. Kniha obsahuje 120 stran formátu 20 x 20 cm a zachycuje historii Chrastavy od nejstarších dob až do současnosti. Současnost a nedávná historie po roce 1989 byla doplněna o nové aktuální informace a také o soubor barevných fotografií, zachycujícím nové, zejména stavební počiny ve městě.
Kniha má novou plnobarevnou přebálku a prostý název
CHRASTAVA. Autorem je PhDr. František Vydra.
Kniha je v prodeji v informačním středisku a v muzeu v Chrastavě za cenu 150,-Kč a je vhodným dárkem.

Již od května má svoji samostatnou publikaci o historii i současnosti Andělská Hora.
Kniha zachycuje na 60 stránkách velice podrobně bohatou historii této kdysi významné osady. Její autor, Jan Kilián, obohatil brožuru i vyčerpávajícím přehledem nejvýznamnějších událostí, seznamem rychtářů a obecních starostů, demografickým a stavebním vývojem a v neposlední řadě i kvalitně zpracovanou a podrobnou bibliografií Andělské Hory. Brožura obsahuje i 16 stran černobílých obrazových příloh.
Její název je
ANDĚLSKÁ HORA – z dějin staré hornické osady.
I tuto knihu můžete zakoupit v městském muzeu v Chrastavě za cenu 50,-Kč
.
A do třetice: koncem prosince 2003 se dočkal své publikace i Vítkov. V brožuře
VÍTKOV – sedm staletí dějin zemědělské obce představuje na 48 stranách textu a 16 stranách černobílých obrazových příloh autor PhDr. František Vydra historii této obce zemědělství a mlýnů. I když dávná staletí nebyla tak štědrá v rozmanitosti dějin, dočtete se zde velmi zajímavé informace o starých živnostech, životním stylu zemědělců, o místních zajímavostech i pohromách.
Věříme, že vás poutavé vyprávění zaujme a obohatí o zajímavé historické informace.

Kniha je k zakoupení v městském muzeu za 50,-Kč.

(přebálka této brožury je na str. 2 – pozn. autora článku)
Připravil Ivan Vydra

Zajímavosti z historie
1. června 2003 byl v bavorském okresním městě NEUGABLONZ zpřístupněn veřejnosti chrastavský archiv. Po mnoho let byl uložen v soukromém domě p. Rudolfa Schwertnera v Marktoberdorfu.
Po mnoha letech shromažďování a pečlivého třídění se v tomto archivu nalézalo 1600 diapozitivů, 3989 fotografií, 300 velkoformátových panelů, 90 plánů a map. Kromě toho samozřejmě i bezpočet listin a tiskovin, knih a časopisů.
V roce 1966 byla ve městě Mannheimu vydána publikace s 500 stranami textu, týkající se tisícileté historie Chrastavy. V roce 1983 vyšla druhá kniha o Chrastavě, tentokrát převážně s mnoha fotografiemi.
Historické údaje hovoří o tom, že v
bitvě pod Hamrštejnem, k níž došlo 16. listopadu 1428, utrpěli husité při srážce s vojáky tzv. Šestiměstí ztráty ve výši 1300 mužů. Zdá se však, že je toto číslo poněkud přehnané a že skutečný počet byl zřejmě nižší (bitva trvala necelý jeden den).
Na zvonu v rozlučkové síni na chrastavském hřbitově visí zvon s nápisem CONCILIATIO ET PAX (= Smíření a mír). Je to
dar partnerského města Eichstätt z Bavorska. Byl slavnostně předán v září roku 1999.
V domě č. 222 v Žitavské ulici stojí dům, na němž byl ještě před několika lety bílý kalich. V přízemí bývala českobratrská modlitebna. V tomto domě se v roce 1907 narodil
Monsignore Dr. Friedrich Schäfer. Jako občan německé národnosti byl v roce 1945 odsunut do Německa. V roce 1951 se vydal jako misionář do daleké Brazílie. Působil tak jako duchovní a lékař deset let. S podlomeným zdravím (tropické podnebí jeho zdravotní stav zhoršilo) byl převezen do německého města Ibbenbüren, kde v roce 1963 zemřel.
Dr. Theodor KÖRNER patří ke slavným osobnostem, které v našem městě žily. Navštěvoval ve věku 10 - 14 let zdejší chlapeckou základní školu (za kostelem). Později se stal primátorem města Vídně a prvním poválečným rakouským prezidentem. Jeho otec
Theodor Karl Körner se narodil v roce 1828 v Chrastavě. Měl se stát obchodníkem, ale utekl z domova a stal se vojákem. Jako poručík rakouské armády se vyznamenal v bojích v Itálii. V roce 1870 se oženil s dcerou tehdejšího majitele hotelu "Černý kůň" na náměstí (dnešní muzeum)Karolínou Fouskovou.
Jako voják z povolání byl často překládán do různých posádek. Jeho tři děti se narodily v Komárně a v Josefově. Po dvou nešťastných pádech z koně odešel do předčasné penze. Vrátil se do Chrastavy a bydlel v tzv. kretscham (bývalý Horákův statek za kostelem na Richtrově vrchu).
V roce 1884 dostal místo na ministerstvu financí ve Vídni a rodina se z Chrastavy odstěhovala.
Je známo, že 1945 bývalo v Chrastavě mnoho hospod a restaurací. V budově na náměstí (vedle školy), kde je dnes umístěna prodejna potravin WINNER, byla
restaurace ANKER, což v překladu z němčiny znamená KOTVA. Po 2. světové válce byla však většina dřívějších hostinců zrušena.

Dvě letošní významná výročí
V roce 1859 - tedy před 145 lety- byla dána do provozu železniční trať z Liberce do Žitavy, které vede přes naše město.
V roce 1919 - tedy před 85 lety - byla zahájena
výuka v první české škole v Chrastavě. Dvě třídy se 110 žáky byly umístěny do nevyhovujících prostor bývalého chudobince na kraji Vítkovské ulice. Třídy byly vlhké a bylo v nich málo světla.
Je zásluhou p. řídícího Boh. HONSY, že prosadil, aby byla pro české děti postavena nová, důstojná školní budova. Stavba trvala pouhých šest měsíců. Je to dnešní mateřská škola v Revoluční ulici (vedle soudu).
- FV -