BULLETIN 116 - 5/2004

Spolupráce mezi spolky úspěšně pokračuje
Irácký ministr v chrastavském muzeu
Schůzka historické společnosti (SPHMCH)
Jak to bylo s věžičkou na naší radnici?
Osudy jednoho domu ve Vítkovské ulici
Vodička nebo Woditschka?
Führichův dům za druhé světové války
Víte, kde stávala barvířská kaple?
Byl okrašlovací spolek zbytečný?
Ještě jednou cizinci ve Spreewerku
Z historie chrastavského muzea
Tajné sdělení policejním stanicím na liberecku

Spolupráce mezi spolky úspěšně pokračuje

SPHMCH navázala před několika lety spolupráci se Společností přátel historie v Jablonném v Podještědí. Vloni navštívili naši přátelé Chrastavu, prohlédli si zajímavosti města, obě muzea, kostel a Führichův dům a letos nás pozvali na oplátku k nim.
Návštěva se uskutečnila v sobotu 24. dubna a zúčastnilo se jí jedenáct členů.
Městem nás provázel pan Flégl, místní kronikář a znalec města Jablonného. Viděli jsme zámeček Pachtů z Rájova, kde byla dříve umístěna stanice pošty. Několik hodin tu pobyl francouzský císař Napoleon. Nejstarší dochovanou památkou je gotická kaple sv. Wolfganga, která byla později přestavěna do renezanční podoby. Dodnes tu vidíme bohatou sgrafitovou výzdobu. Velmi pěkně je upravené náměstí s překrásným morovým sloupem.
Vystoupili jsme na nově zřízenou vyhlídkovou věž, která byla vybudována v bývalém kostele a pozdějším pivovaru. I přes nepřízeň počasí byl pohled z věže překrásný.
Nejznámější stavbou v celém městě je nepochybně Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Byla postavena podle plánů architekta Hildebrandta. Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje posvátnost místa, kam byla pochována sv. Zdislava, manželka Havla z nedalekého Lemberka.
Po prohlídce baziliky jsme se odebrali do společenské místnosti v domě pečovatelské služby, kde bylo pro nás připraveno vynikající pohoštění.
Hovořili jsme o další vzájemné spolupráci, o některých akcích v Jablonném a v Chrastavě a o nových formách činnosti.
Obě historické společnosti jsou dobrovolnou organizací lidí, kteří nechtějí jen sedět doma a kritizovat to či ono, ale mají chuť se zapojovat do různých činností v rámci rozvoje města a okolí.
Členům Společnosti přátel historie v Jablonném, panu předsedovi Opltovi i všem ženám, které připravily tak výborné pohoštění, jménem všech chrastavských účastníků společného setkání ještě jednou děkuji a přeji jim mnoho zdaru a úspěchů v jejich práci.
Za SPHMCH: Mgr. Jaroslava ŠPAKOVÁ

Oznámení chrastavské veřejnosti

SPHMCH připravuje na sobotu 19. června 2004 autobusový zájezd do východních Čech. Na programu je návštěva muzea v Lomnici nad Popelkou, v Jilemnici a ve Vrchlabí.
Další informace na tel. čísle 48 514 36 73 nebo 48 272 08 00.

Irácký ministr v chrastavském muzeu

Nevěříte? Před dvěma lety se v městském muzeu konala v rámci cyklu zeměpisných besed s názvem VIDEOGLÓBUS beseda na téma “ŽILA JSEM MEZI KURDY”. O svých zážitcích vyprávěla paní starostka z Višňové na Frýdlantsku Marie Matušková. Jako obvykle bylo vyprávění doplněno barevnými diapozitivy a účastníci besedy si mohli dokonce prohlédnout několikery šaty kurdských žen, které s sebou přivezla.
Paní Matuškovou tehdy doprovázel pan Mufid DŽAZAIRÍ (Jazairi), jehož rodina po léta ve Višňové bydlí. Je otcem dvou synů: staršího Nisana a mladšího Martina. Oba studovali na gymnáziu ve Frýdlantě, kde jsem oba učil a dodnes se na ně velmi dobře pamatuji. Martina znají dnes miliony českých televizních diváků. Vidíme jej téměř denně na svých obrazovkách jako reportéra z Moskvy, ale i z Čečenska či Afganistánu.
Požádali jsme tehdy pana Mufida Džazairího, aby se nám podepsal do knihy hostí nejen česky, ale také arabským písmem. Vyhověl nám a vy si teď můžete oba jeho podpisy prohlédnout.
Jak jsme se v poslední době dozvěděli, pan Džazairí se v dnešním neklidném Iráku stal ministrem kultury. Hovoří velmi dobře česky. Získal si sympatie Čechů také tím, že nemálo pomohl při pátrání po třech unesených českých novinářích.
Jako zapřisáhlý odpůrce Saddámova diktátorského režimu opustil před léty Irák a žil v naší zemi. Je původem Kurd a my víme, že Saddám Husajn se dopustil vůči kurdskému obyvatelstvu mnoha zločinů.
Zde v České republice byl v politické emigraci a po léta se připravoval na dobu, až Husajnova vláda padne. Ta doba konečně přišla a pan Džazairí se vrátil do své vlasti a byl jmenován do vysoké ministerské funkce.
Název našeho článku je tedy naprosto pravdivý. - fv -

Schůzka historické společnosti (SPHMCH)

V úterý 20. dubna se v prostorách městského muzea sešli členové Společnosti. Přišlo 13 členů, ostatní byli řádně omluveni. Hodnotila se březnová beseda dr. M. Svobody na téma “Mausoleum Redernů ve frýdlantském kostele Nalezení sv. Kříže”, přítomní se seznámili s průběhem velikonočního autobusového zájezdu do Horní Lužice, hovořili o chystané publikaci o Nové Vsi, zjišťoval se zájem členů o výlet do Jablonného v Podještědí (24. dubna), upřesňovala se trasa červnového zájezdu do Lomnice nad Popelkou, Jilemnice a Vrchlabí. Na měsíc říjen byla do celoročního plánu zařazena beseda p. Miroslava Uškrta o lidových hrázděných stavbách.
SPHMCH požádala městský úřad o finanční příspěvek na další činnost, např. na odměny pro soutěž žáků ZŠ ve znalostech regionální historie, na nákup historické literatury pro knihovnu Společnosti a na částečnou úhradu výdajů při vlastivědných zájezdech. - F. Vydra -

Jak to bylo s věžičkou na naší radnici?

Přes šedesát let na chrastavské radnici chyběla dřevěná vížka. Ze starých záznamů víme, že tam byla původně umístěna již v roce 1683. V průběhu druhé světové války byla odstraněna. Proč? Až dosud se to vysvětlovalo tím, že silná vichřice dřevěnou stavbu vážně poškodila, a proto byla sundána.
Při poslední návštěvě v libereckém archivu byl nalezen zápis z rady tehdejšího městského úřadu, který vysvětluje, jak to tenkrát bylo.
Starostou byl tehdy Ing. Karl Lux. Na schůzi městské rady ze dne 4. září 1941 prohlásil:
“ Budova radnice je ve špatném stavu. Po skončení války musí být přestavěna. V souvislosti s tím bude rozšířena Liberecká ulice. Věž na střeše radnice je chráněna památkovou péčí. Z povrchu věže se uvolňují stále větší části vnějšího obalu. Při silném větru by věž mohla spadnout, protože trámy jsou shnilé. Trvá stálé nebezpečí zranění osob, proto bude provedeno stržení věže.”
Ke stržení došlo začátkem roku 1942. Na frontách se předchozí úspěchy změnily v ústupové boje, sám starosta Lux byl toho roku povolán na frontu (válku přežil a po odsunu si v Bavorsku zřídil továrnu). Na obnovu věžičky nebylo ani pomyšlení, městský úřad měl zcela jiné starosti.
A tak jsme my, kteří jsme se do Chrastavy po skončení války přistěhovali, znali zmíněnou věžičku pouze ze starých fotografií.
V listopadu 2002 jsme se konečně dočkali jejího opětného umístění na střechu radnice, takže náměstí 1. máje získalo opět svou dřívější výraznou dominantu...

Osudy jednoho domu ve Vítkovské ulici

Povoláním řezník. Jmenoval se Gregor. Již několikrát jsme v BULLETINU psali o chrastavském kronikáři, který byl KNESCHE. Jako tovaryš prošel celým Rakouskem až do severní Itálie, při dalších cestách po Německu se dostal daleko na sever až k dánským hranicím.
Historie byla pouze jeho koníčkem ve volném čase. Přesto napsal úctyhodné dílo o historii našeho města (skoro 500 stran) a doplnil text mnoha vlastními ilustracemi.
Na Vítkovské ulici (dům č.286) měl řeznický obchod spojený s hospůdkou ”Zum Jagdhorn”, v překladu “U loveckého rohu”. Knesche zemřel v roce 1923. Po jeho smrti tam byl zřízen hostinec “Grüner Kranz”, tedy “Zelený věnec”.
V zimě na přelomu let 1941- 42 však tento dům vyhořel. Parcelu se zbytky zničené budovy odkoupilo od majitelky Selmy Nowakové město. Zaplatilo jí 12.707 RM (říšských marek). Po celých Sudetech se tehdy budovaly klubovny pro členy Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend). Na tuto stavbu dostalo město státní dotaci ve výši 15.000 marek. 9. října 1943 se konalo slavnostní předání budovy.
( Jde o budovu, kde byl po mnoho let uložen městský archiv, dodnes jsou v oknech ochranné mříže.)

Vodička nebo Woditschka?

Mezi úředními záznamy z roku 1940 jsem našel zajímavé sdělení libereckého “landsrátu” tehdejšímu chrastavskému starostovi, které se týká pravopisu příjmení českých živnostníků na území Sudet. Jde v podstatě o tento problém:
Mnozí čeští podnikatelé prý uvádějí na vývěsních štítech a na hlavičkách dopisních papírů svá česká příjmení německým pravopisem, např. Woditschka, Pospischill atd. Dělají prý to proto, aby přilákali německé zákazníky, které by jinak ty nepochopitelné české háčky, čárky a kroužky nad písmeny určitě odradily. To je však ke škodě německých podnikatelů. Jsou prý dokonce případy, že si český živnostník dává tisknout úřední papíry s dvojí hlavičkou: pro českou klientelu česky, tedy Vodička či Pospíšil, pro německou tu zkomolenou, ale v jazyce “velkého národa”.
Starostové jsou v tomto sdělení žádáni o názor, zda se – podle jejich mínění – má proti těmto obojetníkům úředně zasáhnout. Zajímavé, že?

Víte, kde stávala barvířská kaple?

Dnešní Luční ulicí, která vede k “záclonárně”, bychom mohli pokračovat polními cestami dál až kamsi na Bedřichovku. Tudy kdysi vedla tzv. stará liberecká cesta. Napravo do ní stávala od roku 1715 tzv. Barvířská kaple, něm. Färberkapelle. Už dávno tam nestojí, po válce byla postupně zničena. Dal ji postavit mistr barvířského cechu Jos. Meussel. Ve výklenku této kaple byl umístěn svatý obraz. Zachoval se dopis Státního památkového úřadu pro Čechy v Praze, datovaný 5. ledna 1931:
“Je nutno provést vnější zajištění stavby, aby nedocházelo k dalším škodám. O zachování kaple jsou povinni se postarat dědicové po p. Wenzlovi Neumannovi, dřívějšímu starostovi města, a p. Josefu Funkovi, rolníku z Chrastavy. Jde o památku hodnou zachování, která je spojena s místními dějinami. Státní památkový úřad se tímto obrací na současného majitele pozemku, na němž kaple stojí, aby příští rok na jaře v souhlase s povinností tuto památku uchovat, začal kapli stavebně zajišťovat.”
Bohužel dnes už nikdo z nás neví, proč byla kaple v polích tehdy postavena. Snad tam došlo k nějaké tragické příhodě, kterou měla kaple připomínat. Kolemjdoucí se jistě pokaždé, když kapli míjeli, zbožně pokřižovali.