S m l o u v a  o  s p o l u p r á c i

I.

Smluvní strany

 

Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 CHRASTAVA, IČ 00268271, zastoupené paní

Zitou Václavíkovou, hlavním koordinátorem Chrastavských slavností 2008 ( dále jen město)

Podnikatel :………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště :…………………………………………………………………………….

tel/fax/mobil ……………………………………………………………………………….

e-mail:………………………………… IČ :……………………………………………….

( dále je podnikatel)

 

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je nabídka a prodej zboží a výrobků v době konání

Chrastavských slavností 2008 – tj.06. až 08.06.2008 – za podmínek dohodnutých v této

smlouvě

Podnikatel se zavazuje, že v  a) v pátek 06.06.2008

b) v sobotu 07.06.2008

c) v neděli 08.06.2008

přijede se svým sortimentem zboží do Chrastavy a toto zboží bude předvádět, nabízet a

prodávat.

Jedná se o ( druh zboží – podrobný popis) :__________________________________

______________________________________________________________________

Umístění: - náměstí 1. máje : Pátek 17,00 – 22,00 hlavně občerstvení

Sobota 10,00 – 24,00 Staročeský jarmark, občerstvení

Neděle 10,00 – 16,00 Staročeský jarmark, občerstvení

Turpišova ul přiléhající k náměstí :

Sobota 10,00 – 24,00 ostatní sortiment

Neděle 10,00 - 16,00 ostatní sortiment

Podnikatel se zavazuje, že svoji činnost bude provádět v souladu se svým živnosten-

ským oprávněním, poř. jiným oprávněním dle zvláštního zákona (autorský zákon apod.)

Veškeré sankce ze strany kontrolních orgánů pro nedodržení podmínek podnikání

( označení stánku, porušení hygienických, cenových či jiných předpisů), jdou k tíží

samotného podnikatele.

Podnikatel se zavazuje do smlouvy uvést pravdivé údaje a přesné informace o druhu

prodávaného zboží či poskytování služeb.

Podnikatel se zavazuje, že svým sortimentem zboží ( služeb), přijde na místo v

dostatečném předstihu – nejpozději dvě hodiny před zahájením prodeje ( viz. bod 2.),

jinak jeho reservace místa propadá.

Dále se zavazuje, že po ukončení jarmarku v neděli 80.06.2008 opustí stanovený prostor do 18 hodin včetně úklidu. Pokud bude mít stánek na více než jeden den – po prodejní době svůj stánek zabezpečí včetně zboží. Případné znehodnocení, poničení nebo krádež apod. jdou k tíží podnikatele.

Podnikatel : a) postaví si svůj stánek na místo,které bude městem určeno.

Stánek podnikatele představuje rozměr do ………… metrů

nebo

b) požaduje po městě pronájem stánku

Cena je stanovena dle schváleného cenového sazebníku Radou města Chrastavy dne

02.02.2004 a je splatná ihned po přidělení místa v hotovosti ( viz příloha )

Město je povinno zajistit možnost parkování vozidle podnikatele na nejbližším

možném místě konání jarmarku zdarma po dobu účasti podnikatele na tržnici v rámci

Chrastavských slavností 2008.

.

8. Podnikatel si sám zajišťuje dodávku elektrického proudu .

 

 

 

III.

Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá jednorázově na dobu konání Chrastavských slavností 2008.

IV.

Ostatní ujednání

 

Ubytování v době konání Chrastavských slavností 2008 si zajišťuje podnikatel.

Město si vyhrazuje právo na rozhodnutí o umístění prodejního místa a právo na vyklízení v případě hrubého porušení smluvních podmínek, dále si město vyhrazuje právo na neakceptování smlouvy v případě uvedení nepravdivých informací.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

 

 

V …………………………….. dne ……………..2008

 

 

…………………………………………… ……………………………….............
Město Chrastava podnikatel

Zita Václavníková, hl.koordinátor Chrastavských slavností