Konečně - Liberecký kraj začne konat!

Tak jsme se přece dočkali. Z Libereckého kraje do Chrastavy dorazila velmi dobrá zpráva. A sice, že se z jara 2013 zahájí obnova silnice po povodni 2010 – II/592 Chrastava I. etapa. O tomto byla dne 26. 11. 2012 uzavřena smlouva o provedení stavby mezi Libereckým krajem a vítězným sdružením, které tvoří sdružení firem EUROVIA CS a.s. a Integra stavby a.s.

 

Stavba I. etapy zahrnuje dva nejvíce poškozené úseky silnice II/592 po ničivé povodni ze srpna 2010. Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky III/27247 x II/592 (křižovatka na Kryštofovo Údolí) až po železniční přejezd v Andělské Hoře. Na tomto úseku je stále část silnice II/592 uzavřena, a to z důvodu hrozby sesutí svahu náspu. Druhý úsek na silnici II/592 začíná na ulici Nádražní a pokračuje přes celou Chrastavu až na konec města Chrastava, kde byly povodní nejvíce poničeny nábřežní zdi a v současné době je v těchto místech provoz omezen pouze pro dopravní obsluhu. V přiložené mapce jsou dané úseky I. etapy vyznačené červeně (a označeny stavebně jako I. a III. etapa).

 

Na stavbu získal Liberecký kraj dotaci ve výši 50 % z Ministerstva pro místní rozvoj. Druhých 50 % bude hradit Liberecký kraj z vlastních prostředků. Cena na základě výběrového řízení klesla o 11 % z původních 163 mil. na 145 mil. Kč bez DPH (tzn. s DPH ve výši 21% činí 175 mil. Kč). Ve veškerých technických záležitostech zastupovala a bude zastupovat Liberecký kraj Krajská správa silnic LK, jejímž pracovníkům patří veliký dík za přípravu této akce. Ředitel KSS LK sdělil k realizaci stavby následující: „Termín výstavby je stanoven na necelých 15 měsíců. Krajská správa silnic se bude snažit jednat se zhotovitelem, aby se pokusil časový plán výstavby snížit na minimum, aniž by byla ohrožena kvalita prací. Již předem bych chtěl požádat občany Chrastavy a přilehlých obcí o značnou dávku trpělivosti, která bude zapotřebí při výstavbě.“

Pro úplnost doplňuji, že se v současném období pokouší nový pan hejtman doslova o zázrak, když se pokouší vyjednat na vládě ČR mimořádné usnesení o poskytnutí státní dotace na druhou etapu této páteřní komunikace (v mapce stavebně zahrnuje II. etapu od závor v Andělské Hoře po křižovatku s Nádražní a IV. a V. etapu v Nové Vsi) a také na Vítkov. Na tyto komunikace si nechalo minulé vedení Libereckého kraje dotace propadnout, když o ně ve stanovené lhůtě do 31. 5. 2011 nepožádalo (blíže např. zde).

Právě na téma obnovy naší páteřní komunikace se uskuteční únorový večer se starostou, na kterém jsem se domluvil s krajským radním pro dopravu panem Vladimírem Mastníkem. Účast v tuto chvíli již přislíbil i ředitel zhotovitele firmy EUROVIA Ing. Miroslav Slatinka a ředitel KSS LK Ing. Jan Růžička. Již 103. večer se starostou se tak uskuteční v pondělí dne 11. února 2013 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti na radnici.

 

V Chrastavě dne 14. prosince 2012

Ing. Michael Canov s podklady od vedoucího investičního oddělení KSS LK pana Martina Čápa