Plakety Jana Amose Komenského 2016

   fotogalerie     video TV Chrastava

Předávání plaket Jana Amose Komenského za celoživotní pedagogickou práci ve školství se stalo v našem městě již tradicí. Nejinak je tomu i letos, kdy u příležitosti Dne učitelů převzali v obřadní síni městského úřadu z rukou starosty města dne 29. 3. 2016 plakety Jana Bezvodová, Zdeněk Pelda a Jan Klimešov. Další oceněnou byla paní Ludmila Zitková, které byla cena předána v Domově pokojného stáří v Chrastavě.

V Chrastavě dne 30.03.2016 Ivana Loučková

Vizitky oceněných

 

Ludmila Zitková

Od počátku 50 let byla svoji činností spojena se školní družinou v Chrastavě. Krátce pracovala jako kuchařka školní jídelny - tuto činnost vlastně v Chrastavě zahajovala /školní jídelna byla tehdy v budově dnešní knihovny - v prostorách dnešního informačního střediska a později vybu¬dovaného podchodu. Po krátké době nastoupila jako jedna z prvních vychovatelek školní družiny a stala se vedoucí vychovatelkou. Zde pracovala až do odchodu do starobního důchodu v roce 1977. Věnovala se práce s dětmi i v mimopracovní době - několik let vedla zájmový kroužek ručních prací pro dívky, zájmový kroužek mladých filatelistů.
Po odchodu do důchodu pracovala asi deset let jako vychovatelka školní družiny v Nové Vsi, zde také pracovala jako hospodářka školní kuchyně.
Několik let byla členkou chrastavského svazu žen. Aktivně se podílela na práci této organizace - například příprava tehdy velmi oblíbeného a navštěvovaného plesu svazu žen - příprava bohaté tomboly, občerstvení apod. Později se skupina starších žen oddělila a založila tzv. Klub rozum¬ných babiček. Pravidelně se scházely, leta pekly svatební koláčky - pro různé akce, chrastavská pouť, předvánoční trhy, mikulášské nadílky, dle přání lidí i na soukromé svatby. Zabývaly se i pe¬čením medových koláčků pro stejné akce. Veškerý výtěžek z těchto akcí vždy věnovaly pro do¬bročinné účely - pro všechna zařízení pro seniory v Chrastavě. Pravidelně dělaly balíčky s vánoč¬ním cukrovím a perníčky pro bývalé občany Chrastavy, kteří byly umístěny v domovech důchod¬ců např. v Českém Dubu, a Vratislavicích.
Velkou láskou byla práce na zahrádce a turistika. Podílela se na přípravě prázdninových výletů, kte¬ré o prázdninách pořádal ROH základní školy. Měla velký zájem o filatelii.
S manželem, který je však již 40 let po smrti vychovala tři děti, dnes je obklopena sedmi vnoučaty a šestnácti pravnoučaty. Z důvodu pokročilého věku a hlavně velkých zdravotních potíží dnes žije v Charitním domově sv. Vavřince v Chrastavě.

 

Jan Klimešov

Fakta o Janu Klimešovovi

- Narozen 29. 6. 1924 ve Vysokém Mýtě, v místě Luže
- V únoru 1963 odešel ze ZŠ Chrastava, Školní ulice učitel dílenských prací a místo něho do konce školního roku nastoupil Jan Klimešov, zaměstnanec místního zahradnictví. Pracoval bez učitelské kvalifikace. Od 1. 9. 1963 se stal interním pracovníkem školy. Vyučoval tělesné a pracovní výchově a sportovním hrám, vedl pěstitelský kroužek.
- V roce 1967 začal zvyšovat svoji kvalifikaci na Střední zemědělské technické škole ve Frýdlantě v Čechách. Studium zakončil maturitou s vyznamenáním v roce 1970.
- V roce 1989 z důvodu odchodu do důchodu ukončil svoji učitelskou kariéru.
- Velmi se zasloužil v 60. letech o vybudování polytechnických dílen, nového hřiště a pozemků ve Školní ulici. Zde odpracoval sám, ale i se svými žáky stovky hodin.

Eva Kašková vzpomíná:

Kdo v 60. – 80. letech 20. století navštěvoval tehdy samostatnou ZŠ v Chrastavě ve Školní ulici za kostelem, určitě si vybaví nezapomenutelného pana učitele Jana Klimešova. Sportovní šlachovitá postava, vzpřímený postoj, rázný krok – takového jsme ho vídali při různých činnostech. Vyučoval hlavně tělocvik, pracovní výchovu a sportovní hry. Vedl pěstitelský kroužek.
Mnozí nynější starší muži si rádi vzpomenou na jeho hodiny Tv, kdy náročné cviky na nářadí perfektně pan Klimešov sám předváděl a učil své svěřence. To by dnešní žáci nevěřícně zírali, co dokázali v gymnastice jejich předchůdci. Nacvičoval s chlapci také na spartakiády, zúčastňoval se lyžařských výcviků. Jeho tehdejší branná letní i zimní cvičení byla nápaditá a perfektně zorganizovaná.
Protože byl pan učitel velmi šikovný a pracovitý, vedl tímto směrem i děti. Podílel se aktivně na vybudování špičkově vybavených dílen (jedna pro práci se dřevem, druhá pro práci s kovem). Ještě nyní jsou tyto učebny využívány při pracovních činnostech.
Nejen o dílny, ale i o hřiště a pozemky v areálu školy se nejvíce zasloužil právě pan Klimešov. Odpracoval tam sám, ale i s žáky stovky hodin, aby později tyto prostory mohly sloužit pro sportování dětí a práci na záhoncích a skalkách. Někteří si určitě pamatují, jak s polní frézou s přívěsným vozíkem jezdil pan učitel v areálu, a kluci byli šťastni, když jim tento traktůrek půjčil.
Jeho znalost přírody a láska k ní byla obdivuhodná a snažil se ji vštěpovat svým žákům. Sám se rád vášnivě věnoval pěstování kaktusů a jeho alpina byla pověstná. V létě sbalil batoh se spacákem a se svou partou kaktusářů poznával české hory i slovenské, třeba Chočské pohoří, spali pod širákem, zkoumali kytičky, zkrátka užívali si pobyt v přírodě.
Pan učitel Jan Klimešov tehdy obohatil děti při tělesné výchově a pracovních činnostech o něco, co mnohdy dnešním žákům chybí – vztah k manuální práci, tvrdost a náročnost k sobě. Byl čestný, přímý, a to vyžadoval i od druhých, ať malých, či velkých. Kéž by současné školství mělo více takových kantorů, jako byl pan učitel Jan Klimešov!

Vzpomínka bývalého žáka:

bohužel, je mi velice líto, ale dnes se nemohu z pracovních důvodů zúčastnit předávání plaket J.A. Komenského. Pokud budete tak hodný, pozdravujte pana Klimešova od jednoho bývalého žáka. Učil mě tělesnou výchovu, pracovní vyučování, pěstitelské práce a přírodopis. Na jeho hodiny se nedá zapomenout. Celá třída ho měla ráda. Uměl to s námi a dokázal vše a všem naprosto perfektně vysvětlit a zaujmout. Na jeho hodiny jsme se strašně těšili. Protože pracuji ve školství už 25 let a mám na starosti truhlářské a čalounické dílny, častokrát si vzpomenu na mnoho výrobků, které jsme ve škole s panem učitelem Klimešovem vyrobili. Jako koníčka mám zahradničení a velikou část moudrostí a rad, které nám dal, dodnes používám. Kéž by dnes takových do práce zapálených učitelů jako byl pan učitel Klimešov bylo více.

Děkuji za pozvání, přeji hezký den Roman Schöler


Jana Bezvodová

Paní Jana Bezvodová se narodila v roce 1945 v Liberci, odkud se v roce 1947 odstěhovala s rodiči a starší sestrou do Chrastavy. Po vystudování jedenáctileté střední školy a následně Pedagogické fakulty v Liberci nastoupila v roce 1966 na Základní školu v Nové Vsi s aprobací NŠ - Č pro II. Stupeň. Odtud přešla po roce na Základní školu do Chrastavý. Zde pak odučila 36 let. Další léta jejího pedagogického působení následovala i po roce 2002, kdy šla do důchodu. I v současné době vypomáhá coby pedagogický dozor ve školní jídelně.
Kromě své aprobace NŠ - Č odučila řadu dalších předmětů na II. stupni, jako např. Hv, Z, Tv, práce na pozemcích, vaření.
Ve škole měla po řadu let menší 18-tičlenný dívčí pěvecký kroužek, se kterým za doprovodu harmoniky uskutečnila desítky různých vystoupení při vítání nových občánků, prvňáčků. Byla to i řada programů pro maminky, babičky, ale i pro školní akademii. Léta spolupracovala se Sborem pro občanské záležitosti v Chrastavě. Ve škole byla garantem dopravní výchovy pro II. Stupeň a každoročně připravovala družstva pro dopravní soutěž cyklistů.
V soutěžích se dařilo těmto družstvům nejenom v oblastních, ale i v okresních a krajských kolech, kde se vždy umísťovala na předních místech. Pro přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy připravila desítky žáků a žákyň.
Dnes, po padesáti letech, se vždy těší na milá setkání s nimi.

 

Zdeněk Pelda

Zdeněk Pelda, rodák z Jilemnice. Dětství prožil v krásném Novém Městě nad Metují, střední školu vystudoval v Bratislavě na vojenském gymnáziu. Absolvoval vysokoškolská studia učitelství na UK Praha, nejdříve obor matematika a fyzika (1970), pak speciální pedagogiku (1973), má psychoterapeutický výcvik. Do výchovného ústavu v Hamrech na Jezeře nastoupil jako dvacetiletý v roce 1968, po odchodu z armády. V Hamru na Jezeře působil až do roku 1982 jako učitel. Od tohoto roku se prakticky stal Chrastavanem, protože zde co by vedoucí vychovatel (1982 – 1984) a jako ředitel výchovného ústavu (1984 – 2010) pracoval až do odchodu do důchodu. Celkem byl ve výchovných ústavech 42 let….
Za základ úspěchu při výchově především romských chlapců vždy považoval dosažení středního vzdělání, v učilišti vyučili přes dvě stovky svěřenců, z nichž mnozí se stavebním profesím věnují. Rozvoj jejich osobnosti podporoval pestrými zájmovými činnostmi, zvláště sport a hudba. Pořádali mnoho ročníků soutěží, kde osobně působil přes 30 let ve výboru pro celostátní sportovní a kulturní akce. Ústav byl za jeho ředitelování 6x pořadatelem. Mimochodem olympiády mají letos 43. ročník. Chrastavská sloka byla třicátá druhá….
S chotí, která ve výchovných zařízeních také dlouho pracovala vychovali náhradu v podobě dvou učitelek… jeho největším koníčkem jsou houby, příroda a fotografování.
 

Odkaz na stránky:

Plakety Jana Amose Komenského (všechny ročníky)