Ústavní soud: Videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje

(znění napadené vyhlášky 5/2009 po nálezu Ústavního soudu)

 (znění nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10)

Ústavní soud dne 14. 6. 2011 explicitně svým výrokem: „návrh na zrušení článku 1 vyhlášky („o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály“) se zamítá“ rozhodl, že videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje.

Znění předmětného článku je:

Interaktivní videoloterijní systémy (dále jen ILV) spadají dle definice uvedené v loterijním zákoně mezi výherní hrací přístroje a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2009 ze dne 31. srpna 2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

To, že nebude moci být v žádném případě a nikým povolen provoz videoterminálu tam, kde to vyhláška obce zakazuje, je nyní zcela jednoznačné a zcela bezesporné.

I.
Odůvodnění nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10

Písemné odůvodnění uvádí, že videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje v širším slova smyslu dle § 2e) loterijního zákona (což ve svém důsledku znamená oprávnění obce vyhláškami rozhodovat, kde mohou být videoterminály umístěny a kde ne), nikoli však v v užším slova smyslu dle §17 (což ve svém důsledku znamená, že povolení pro místa, kde to vyhlášky obcí pro výherní hrací přístroje povolují, bude vydávat i nadále Ministerstvo financí dle §50 odst. 3, mýlil jsem se tedy, když jsem se domníval před vydáním písemného odůvodnění nálezu, že i obec, za což se omlouvám).

Citace z nálezu ÚS (odst. 40): „… úzká definice obsažená v § 17 odst. 1 loterijního zákona je použitelná toliko v rámci ustanovení obsažených v části druhé loterijního zákona označené rubrikou „Výherní hrací přístroje“, širší vymezení výherních hracích přístrojů podle § 2 písm. e) loterijního zákona je aplikovatelné v kontextu oněch obecných a společných částí loterijního zákona, tj. části první označené „Úvodní ustanovení“ a části šesté nadepsané „Ustanovení společná, přechodná a závěrečná“.“

 

II.
Zrušení či změna již vydaných povolení na videoterminály

Z nálezu Ústavního soudu plynou tři důvody proč by mělo Ministerstvo financí zrušit či změnit již vydaná povolení na videoterminály. Pro případ, že tak Ministerstvo neučiní z vlastní iniciativy, podáváme v nejbližších dnech podnět dle správního řádu. Pokud neuspějeme, obrátíme se na správní soud.

 

1. Zrušení z důvodu rozporu s vyhláškou

Ústavní soud zrušil bod 2 druhého článku naší vyhlášky, protože obec není oprávněna ve vyhlášce deklarovat platnost či neplatnost udělených povolení ovšem s upozorněním, že

správní řád a soudní řád správní znají instituty, jak dosáhnout nápravy vad individuálních právních aktů.

Citace z nálezu ÚS (odst. 55): „Nástroje, jak případně dosáhnout zrušení vydaných povolení ministerstva financí, pokud se ocitají v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, upravuje buď správní řád (zejména ustanovení § 94 a násl. upravující tzv. přezkumné řízení), nebo spíše též samotný loterijní zákon, který v ustanovení § 43 odst. 1 stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit.“

A taková situace nastala, videoterminály máme na území, kde to vyhláška (nejen ta napadená 5/2009, ale i ta předcházející o výherních hracích přístrojích 4/2009 ze dne 31.8. 2009 nedovoluje). Dle nálezu Ústavního soudu sice bude záležet na Ministerstvu financí (citace z odst. 55 „Bude pak na ministerstvu financí, aby v konkrétních případech posoudilo, zda existence obecně závazné vyhlášky, ať už byla přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy.“), ale vzápětí k tomu jasně MF vybízí a odstraňuje nebezpečí arbitráží (citace z odst. 55 „Konkrétní posouzení a vážení těchto principů nyní nelze předjímat, avšak v zásadě platí, že provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni.“).

2. Zrušení z důvodu rozporu s velikostí sázek

Jeden z neblahých znaků videoterminálů je, že se na nich hraje o sto či tisícinásobné částky, než jsou povoleny pro výherní hrací přístroje v §17 odst. 4 a 6. Jenže to právě loterijní zákon ve světle nálezu ústavního soudu vylučuje.

§ 43, odst. 2 písm c) (tj. v části šesté, tj. v části, kdy se dle nálezu ÚS aplikuje pojem výherní hrací přístroj i na videoterminál) zní: „Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své povinnosti tím, že výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst. 3 až 6; přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného výherního hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení tomuto provozovateli nejdříve po uplynutí tří let. “.

3. Změna doby povolení z deseti na jeden rok

Ústavní soud ve svém nálezu např. v odst. 43 až 46, že videoterminály jsou výherním hracím přístrojům v užším slova smyslu (dle definice §17 odst. 1) podobné, zvnějšku nerozlišitelné atd. a zařadil videoterminály mezi výherní hgrací přístroje v širším slova smyslu. Tato slova v nálezu ÚS velmi zesílila nutnost toho, aby slova uvedená v § 50 odst. 3 loterijního zákona „Ministerstvo použije přitom ustanovení části první až čtvrté zákona přiměřeně“ znamenala rovnost příp. maximální podobnost povolovací lhůty, kterou tvoří u výherních hracích přístrojů v užším slova smyslu dle §18 odst. 3 maximálně jeden rok. Jelikož je proto desetiletá lhůta udělovaná videoterminálům evidentně v rozporu se zákonem a jelikož loterijní zákon uvádí v 43, odst. 5), písm. c) „Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo veřejný zájem.“

III.
Závěr

Jsem velice rád, že Zastupitelstvo města Chrastavy dokázalo obhájit u Ústavního soudu klíčový článek své vyhlášky, což v důsledku pomůže nejen nám, ale i dalším obcím a městům v celé České republice. Je to od nás alespoň malá splátka za pomoc všech našemu městečku při loňských povodních.

 

V Chrastavě dne 15. 6. 2011, aktualizováno 17. 6. 2011 po vydání písemného odůvodnění nálezu Ústavního soudu.

 

Ing. Michael Canov - starosta města

14. 6. 2011

Video

ČT - Ústavní soud - vyhlášení nálezu

ČT - Obce mohou regulovat i videoloterijní terminály

ČT - Události

ČT - Události, komentáře (též zde a zde) - komentáře (Karel Korynta - Ministerstvo financí, Karel Nešpor - psychiatr Bohnice, Michael Canov - starosta Chrastavy)

TV NOVA - SOUD: Obce mají právo regulovat videoloterijní terminály!

TV NOVA - Televizní noviny

R1 Genus - Minuty regionu

R1 Genus - Chrastavský magazín - videoterminály

TV Prima - zprávy (archiv)

Audio

ČR - Ranní Radiožurnál: Ústavní soud rozhodne (Michael Canov - starosta Chrastavy)

ČR - Radiožurnál: Obce můžou samy regulovat videoloterijní terminály (mj. Vojen Güttler - soudce zpravodaj a Zdeněk Barták - prezident Sdružení zábavního průmyslu)

ČR Sever - Chrastava obhájila před Ústavním soudem vyhlášku o videoterminálech

ČR - Dvacet minut radiožurnálu (Petr Gazdík - předseda Starostů a nezávislých)

ČR - Ozvěny dne (Petr Prokop - Ministerstvo vnitra a Michael Canov - starosta Chrastavy)

Text

Česká pozice: Průlomový verdikt v hazardu

ČR - Střední Čechy Obce mohou regulovat videoloterijní terminály

ČTK - Obce posílily v boji proti hazardu, smí regulovat automaty

15.6. 2011

Audio

Hoffmanův deník - Terminál čili automat

Text

Neviditelný pes Jednoduchá složitost

ČRo České Budějovice Podle rozhodnutí Ústavního soudu mohou obce videoterminály regulovat vyhláškou

IDNES: Brno se raduje z nástroje, který pomůže potírat hazard ve městě

Blogy

Petr Jánský: Videoterminály

Jaroslav Cempírek: Chrastava vyhrála, téměř zázrak v téhle zemi

16.6. 2011

Parlamentní listy: Vliv sázkařské lobby oslabil Ústavní soud

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z našeho webu:

Článek o videoterminálech ze dne 7. 4. 2010 (s prolinky na další starší články)

Článek o dalších našich vyhláškách před Ústavním soudem ze dne 9. 7. 2010 (s prolinky na další starší články)