Krajský úřad zrušil i potřetí demolici Kováku

 

Tv Chrastava


Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního úřadu, jako odvolací orgán i potřetí zrušil rozhodnutí o demolici Kováku vydaného OVÚS Chrastava.

Odvolací orgán sice uznal, že citace (str. 6 dole) „…je nutné celkově uvést, že je zcela nepochybné, že objekt ubytovny je celkově ve velmi špatném technickém stavu“, ale je přesvědčen, že by stačilo odstranit závadné části tzn. výplňové zdivo (obvodový plášť) a nechat kostru, citace (str. 6, 2. odst.): „..odstranění v žádném případě neznamená nutnost odstranění celé stavby jako takové. A to z toho důvodu, že i po odstranění těchto závadných částí v území zůstane vlastní základní skelet stavby jako takové, který lze dále využít.“ K tomu lze jen hořce poznamenat, že představa kostry Kováku coby základu nové stavby není vtip roku, ale opravdová představa odvolacího orgánu.

Odvolací orgán se nesčetněkrát ve svém rozhodnutí ohání zákonem, přitom však přiznává, že § 129(1) a) stavebního zákona, který zní: „Stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat…a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby“, dle kterého rozhodl chrastavský stavební úřad, (viz str. 11, 2. odst.) běžně neuplatňuje (má pozn. čti: on nikdy) a nemá s ním velké zkušenosti (má pozn. čti: on žádné) a suverénně jeho znění pokrucuje, když si dovolí napsat takovou perlu, že citace (str. 9 uprostřed) „…nepostačuje jen „ohrožení života a zdraví osob“, ale je současně nutné, aby byl v případě konkrétní stavby zjištěn a náležitě dokladován „závadný stav stavby“. Působí to tím neuvěřitelněji, že samotný odvolací orgán již sám v roce 2012 ve svém tehdejším rozhodnutí opakovaně
konstatoval, že stav výplní v oknech a neomezený přístup k stavbě jednoznačně ohrožuje životy a zdraví a sám velmi dobře ví, že majitel od těch časů nic neopravil, naopak budova jen a jen chátrala. A je přímo neuvěřitelné, jak odvolací orgán chce napravit to, že majitel za ta léta nikdy žádnou závadu neopravil a neopraví. Po uplynutí všech lhůt k vyjádření dne 2. prosince 2016, jak sám uvádí v rozhodnutí, citace (str. 3 uprostřed): „…vyzval odvolavatele k podání informace o provedených či prováděných prací, na kterou odvolavatel reagoval dopisem ze dne 6.12.2016 a dopisem ze dne 22.12.2016.“ A protože mu odvolavatel sdělil, že se začala odklízet nahromaděná stavební suť a opravovat střecha (viz str. 7 dole a str. 11), byl odvolací orgán spokojen. Co na tom, že veškeré opravy spočívaly v přivezení nízkého kontejneru před vánocemi, který je u Kováku od té doby do psaní tohoto článku zcela prázdný.

Odvolací orgán se v závěru svého rozhodnutí (str. 12 dolní polovina) rozčílil na město Chrastava, co si to dovolujeme se do věci míchat, když nám do toho prakticky nic není, že jako účastník řízení se můžeme domáhat jen omezení imisí apod. při odstraňování stavby (pokud by nastalo) a že (viz str. 6 konec třetího odst. odzdola) citace: „převážná část bezprostředního okolí ubytovny tedy není veřejným prostorem, nýbrž soukromým vlastnictvím fyzické osoby“. Poněkud zde odvolací orgán pozapomněl, že dle definice § 34 zákona o obcích „veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ je nechráněný prostor okolí Kováku přes pravomocné několik let staré rozhodnutí stavebního úřadu (potvrzené odvolacím orgánem) zcela nezabezpečeno a stejně tak je nezabezpečen vstup osob do objektu. A tak dokud bude Kovák představovat nebezpečí ohrožení života a zdraví pro všechny občany (nejen) Chrastavy, kteří se mu vyskytnou nablízku či dokonce do objektu vlezou (především děti), bude se snažit město konat vše co je v jeho silách, aby tento zcela neudržitelný stav skončil.

Nejsme v akademické pozici pracovníků odvolacího orgánu, kteří dle našich vědomostí v objektu nikdy nebyli a zřejmě ho ani nikdy na vlastní oči neviděli. Proto podáme jako účastník řízení žalobu k příslušnému soudu na zrušení posledního rozhodnutí odvolacího orgánu. Jinou možnost konání v současné situaci ani nemáme.

V Chrastavě dne 02.01.2017 Michael Canov, starosta města Chrastava


Správní úkony
30.12.2016
Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
25.10.2016
Vyjádření účastníka řízení města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
21.10.2016
Výzva odvolacího orgánu účastníkům řízení k vyjádření před rozhodnutím

17.10.2016 Ing. Karel Čapek – soudní znalec - znalecký posudek (bez příloh)

23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici

18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek, Csc. – soudní znalec – znalecký posudek

04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
05.08.2015
Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
10.03.2014
Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
03.01.2014
První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
19.10.2012
Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
(pozn.: učiněno z důvodu ohrožení životů a zdraví, dodnes nebylo nic z nařízení realizováno)
01.06.2012
Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech

Články související na tomto webu:
27.10.2016
Sisyfovský boj o demolici Kováku (Tv Chrastava)

07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?
13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?
 

Média:

19.11.2016 článek Liberecký deník
14.11.2016
reportáž České televize (i zde)
17.03.2016
reportáž České televize
17.02.2014
článek Liberecký deník
31.01.2014
článek 5plus2
09.01.2010
článek iDNES
07.01.2010
reportáž České televize
07.01.2010
reportáž Českého rozhlasu
22.11.2005
reportáž  televize Genus
21.11.2005
reportáž České televize