Povinně zveřejňované informace
(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

č. Název položky Položka / odkaz na položku
1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Oficiální název:
Město Chrastava
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Důvod a způsob založení
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační řád
4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis a pro zaručený elektronický podpis, jiné možné spojení. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:
4200099066/6800

6. Identifikační číslo organizace (IČO). IČO: 00262871
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). DIČ: CZ00262871 
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

 Rozpočet města Chrastava (rozpočet za aktuální rok a starší rozpočty)
 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Žádosti o informace

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Příjem žádostí a dalších podání
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravné prostředky

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Formuláře
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Nejdůležitější předpisy

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013 
Výroční zpráva za rok 2012 
Výroční zpráva za rok 2011 
Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2003
Výroční zpráva za rok 2002

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Seznam organizací
18. Informace o Informačním systému evidence obyvatel. Informační systém evidence obyvatel
© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz