„Jsme za poločasem“ – polemika starosty města

Ing. Michael Canov 

V minulém čísle Chrastavských listů byl zveřejněn rozsáhlý článek kolegy zastupitele Mgr. Oldřicha Němce „Jsme za poločasem“, který hodnotil (jménem zastupitelů za volební stranu „Pro změnu v Chrastavě“), dle mého názoru v řadě případů zavádějícím, někdy dokonce přímo pravdě odporujícím způsobem, některé jevy a události, které provázely dosavadní práci zastupitelstva. Rozhodl jsem se proto s některými v článku uvedenými záležitostmi polemizovat v následujících řádcích a předložit svůj pohled na dané záležitosti založený především na nezpochybnitelných faktech (kliknutí na podtržená místa vede k materiálům dokládajícím uvedený text).

I. Nepravda, nepravda, nepravda…

1. V článku uvedeno (bod 1): „Naši zastupitelé, někdy po diskusích, podpořili kroky současného vedení města jak při rekonstrukci ZŠ na náměstí, tak i dalších akcích, např. připravovaná rekonstrukce budovy S-klubu. U S-klubu však byla podpora podmíněna dodatkem smlouvy, kdy výstavba bude financovaná se 100% dotací - snaha město více nezadlužovat.“

Skutečnost

a) Většina zastupitelů za „Pro změnu v Chrastavě“ (6 z 8) v čele s panem Němcem dne 29. 1. 2007 NEHLASOVALA PRO rozpočet a investiční plán 2007 (č. usn. 2007/01/XIII), jehož součástí byla finanční spoluúčast města (řád. 8) při rekonstrukci ZŠ. A tak při poruše hlasovacího zařízení pana Václava Severy došlo ke schválení rozpočtu a investičního plánu jen taktak minimem potřebných hlasů, tj. deseti. Pro hlasovali: pp. Bouda, Canov, Krčková, Pěch, Pilař, Šírová, Štekl, Mlynář, Trpišovský a Zoul. Bez tohoto schválení by se rekonstrukce školy nemohla vůbec dokončit (tím méně včas dle Ministerstvem financí schváleného harmonogramu) a již prostavěnou dotaci ve výši 17,5 mil. Kč (+ penále do výše dalších 17,5 mil. Kč) by muselo město odvést zpět do státního rozpočtu.

b) U rekonstrukce budovy S-klubu (kulturní centrum Turpišova 407) žádný dodatek smlouvy o 100% dotaci neexistuje. Již v samotné smlouvě se zhotovitelem bylo podmínkou nabytí účinnosti získání dotace (za celou dobu mého působení na radnici, tj. od roku 1994, jsme žádné velké investiční akce v oblasti školství či bydlení bez dotací nedělali a neděláme). Předložený požadavek na dodatek s podmínkou 100% dotace rada v diskusi odmítla hned v zárodku jako nehlasovatelný. Jeho schválení by totiž v praxi znamenalo, že by se žádná rekonstrukce nekonala, neboť žádné takovéto dotace pro investiční akce města v řádu 20 miliónů Kč neexistují. Zastupitelstvo včetně pana Němce (téměř jednomyslně s výjimkou pana Wolfa) schválilo rozpočet 2009 (č. usn. 2009/01/XI ze dne 2. 2. 2009), jehož součástí je i podíl města (7,5 % z dotace na uznatelné náklady + neuznatelné náklady v celkové výši 3,3 mil.Kč – řádek 9 inv. pl.) na tuto akci.

2. V článku uvedeno (bod 20): „Jednoznačně podporujeme modernizaci našich školních budov nejen jejich opravou, ale i úpravou a modernizací učeben (např. počítačová učebna…).“

Skutečnost: ZM dne 16. 4. 2007 schvalovalo návrh na 1. změnu rozpočtu (č. usn. 2007/02/XVII), jehož součástí byly náklady na vybavení moderní počítačové učebny a úpravy dalších učeben (renovace parketových podlah apod.) (řádek 8 navýšení o 2,32 mil. Kč). Pan Němec a další z „Pro změnu v Chrastavě“ (s jedinou výjimkou) NEHLASOVALI PRO. Pro hlasovalo 11 zastupitelů: pp. Canov, Henzlová, Mlynář, Pěch, Pilař, Rachlický, Severa, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (nepřítomni pp. Bouda a Košina).

 

3. V článku uvedeno (bod 15): „Bez výhrad jsme po volbách 2006 podpořili zřízení osadních výborů Vítkov a Andělská Hora… Současně nás těší, že osadní výbory Vítkov a Andělská Hora dokáží svými aktivitami oživit život v okrajových částech města. Jejich aktivit si velmi vážíme.“

Skutečnost

a) Osadní výbory Vítkov a Andělská Hora byly zřízeny usnesením zastupitelstva ze dne 11. 12. 2000.

b) Na ZM dne 18. 6. 2007 (č. usn. 2007/03/XVI) bylo na základě požadavku pana Zoula schváleno v rámci 2. změny rozpočtu navýšení (pro oba osadní výbory dohromady) ze 100 tis. na 240 tis. (řádek 18). Pan Němec jako jediný z přítomných NEHLASOVAL PRO (pp. Krčková, Némethová a Wolf nepřítomni).

c) Na ZM dne 3. 9. 2007 v rámci 3. změny rozpočtu (č. usn. 2007/04/XIII) bylo na základě požadavku předsedy osadního výboru v Andělské Hoře (s ohledem na další vítané aktivity) schváleno navýšení o dalších 85 tis. Kč (řádek 18). Z „Pro změnu v Chrastavě“ hlasovali pouze tři pro, další čtyři přítomní včetně pana Němce NIKOLI. Bylo schváleno 12 hlasy: pp. Canov, Krčková, Pilař, Pěch, Rachlický, Rozmajzl, Severa, Suchomel, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (pp. Bouda a Mlynář nepřítomni).

 

4. V článku uvedeno (bod 19): „Jsme rádi za vybudování dětského hřiště na Střeleckém vrchu….“

Skutečnost: Na základě petice 179 občanů v čele s paní Helenou Šťastnou se v rámci 2. změny rozpočtu dne 18. 6. 2007 se rozhodovalo i o zajištění finančních zdrojů na výstavbu dětského hřiště na Střeleckém vrchu (kolonka veřejné sportoviště, řádek 65). Jak již výše uvedeno, pan Němec NEHLASOVAL PRO.

 

5. V článku uvedeno (bod 16): „…na návrh našeho tehdejšího radního pana Michala Košiny (právě on přišel první s tím nápadem) se postupně vytvořilo diskusní fórum na webových stránkách města.“

Skutečnost: Na zřízení diskusního fóra má jedinečnou a jednoznačnou zásluhu jen jeden jediný člověk, a to webmaster stránek pan Ing. Jaroslav Smola (informatik MěÚ). Diskusní fórum bylo spuštěno 31. 3. 2007 po několikaměsíčních přípravách (kdy se řešily otázky, který typ fóra, přihlašovat či nepřihlašovat, zjišťování, jak to mají jinde, jak zamezit, aby se z fóra nestal bulvár atd.), které započaly ještě před volbami 2006 a pan radní Košina s nimi neměl nic společného .

 

6. V článku uvedeno (bod 2): „…podpořili jsme např. změnu územního plánu města pro uvažovanou výstavbu cca 50 rodinných domků v lokalitě Liberecká ul.“

Skutečnost: Pouze dva z osmi zastupitelů „Pro změnu v Chrastavě“ hlasovali pro pořízení této změny, dalších šest včetně pana Němce NIKOLI (č.usn. 2007/06/XLVI ze dne 22. 10. 2007). Bylo schváleno 11 hlasy: pp. Bouda, Canov, Mlynář, Pilař, Rachlický, Rozmajzl, Severa, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (p. Pěch nepřítomen).

 

7. V článku uvedeno (bod 9): „V průběhu prvního roku po volbách jsme navrhli a vyvolali diskusi ohledně instalace kamerového systému ve městě, zejména na náměstí. Náš návrh byl radou města zamítnut.“

Skutečnost: Radě města žádný návrh na instalaci kamerového systému předložen nebyl, o žádném nehlasovala, žádný nezamítala.

 

8. V článku uvedeno (bod 22): „Svým hlasováním na zastupitelstvu města o rozdělení grantů pro sportovní a kulturní činnost pro roky 2007, 2008 a 2009 jsme vyjádřili jasnou podporu činnosti chrastavských spolků.“

Skutečnost: Pro rok 2009 se dosud o rozdělení grantu v zastupitelstvu vůbec nerozhodovalo a nehlasovalo.

 

II. Poněkud zavádějící informace

1. V článku uvedeno (bod 2): „I nadále jsme pro výstavbu nejen cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní“

Skutečnost: Kolega Němec jako jediný hlasoval pro prodej pověstnému libereckému spekulantu s pozemky panu Lukáši Plechatému (č. usn. 2008/06/X ze dne 1. 9. 2008). Pro všechny ostatní přítomné zastupitele byl spekulantův zájem naopak impulsem pro schválení navýšení minimální prodejní ceny (z 250,- na 400,- Kč/m2, tj. celkem o cca 7,5 mil. Kč), neboť čekat na skutečného investora nemusí pan spekulant, ale město. Rodinné domky tak budou postaveny zřejmě dříve (i když i to může trvat ještě dlouhá léta) a město (nikoli spekulant) z toho bude mít vyšší příjem.

2. V článku uvedeno (bod 15): „Mrzí nás však, že zastupitelstvo města nepodpořilo náš návrh na zřízení dalších dvou osadních výborů, a to v částech Vysoká a Víska“.

Skutečnost: Pokud autor uvádí „my“, je nutno dodat, že kdyby oni „my“ byli všichni přítomni a všichni pro, návrh by prošel bez problémů, neboť ke schválení na hlasování dne 16. 4. 2007 chyběly dva hlasy. Když se však polovina z oněch „my“ rovným dílem hlasování zdrží a rovným dílem není hlasování přítomna, není zrovna korektní uvádět „mrzí nás však“.

3. V článku uvedeno (bod 13): „Zde jsme v roce 2007 byli v jednání s vedením chrastavského Motoklubu, který měl zájem pro svoji činnost získat skládku u Václavic. U tohoto areálu mohla vzniknout tato ,,zelená skládka“. V  listopadovém čísle 2007 Chrastavských listů se pan Michal Košina zmiňuje v článku o činnosti Motoklubu i o snaze získat pro Motoklub skládku u Václavic. Zde musíme konstatovat, že tzv. „zelená skládka“ není zřejmě prioritou pro současné vedení města“.

Skutečnost

a) Žádná „zelená skládka“, ale tréninková motokrosová dráha pro jezdce z širokého okolí [citace jednatele Motoklubu a bývalého radního pana Košiny („Pro změnu v Chrastavě“) z výše uvedeného článku: „naši snahou je najít pro jezdce nejen z Chrastavy, ale i z blízkého, či dalekého okolí, prostory, kde mohou trénovat, připravovat se na závody“].

b) Zastupitelstvo města nehlasovalo o prodeji či pronájmu příslušných pozemků, ale o návrhu na změnu územního plánu (č. usn. 2007/06/XXV ze dne 22. 10. 2007).

c) Dle mého názoru v celém tomto případu „čouhala“ z úsilí pana Němce podjatost jako „sláma z bot“. Záporné stanovisko osadního výboru ve Vítkově (o záporném stanovisku Odboru výstavby a územní správy a pověřeného člena zastupitelstva ani nemluvě) nebylo z jeho strany i ze strany dalších členů z „Pro změnu v Chrastavě“ bráno vůbec na zřetel.

d) Vydávat úsilí o získání předmětných pozemků pro Motoklub (za účelem zřízení tréninkové motokrosové dráhy) za naplňování svého předvolebního slibu „…zřízení tzv. „zelené skládky“ pro občany…“, to by mohl někdo nazvat „majstrštychem“, někdo podvodem na voličích.

4. V článku uvedeno (bod 14):  „Svým hlasováním na zastupitelstvu města o vyhlášce o místních odpadech jsme podpořili současné vedení města a jasně deklarovali svoji podporu nezvyšování ceny za odvážený odpad pro občany.“

Skutečnost: Nezrušení již přijaté vyhlášky o dani z nemovitosti (5-ti násobek s osvobozením rodin majitelů nemovitosti od poplatku za odpady) by přineslo nejen drtivé většině rodin majitelů nemovitostí finanční úlevu oproti schválenému návrhu na dvojnásobek (bez osvobození), ale způsobilo by svým zásadním každoročním navýšením příjmů pro město i nenavyšování poplatku [nebyl bych nucen podávat - dnes již téměř jednomyslně schválený (č.usn. 2008/08/XX) návrh na navýšení poplatku ze 456,- na 500,- Kč/osoba/rok, neboť takto navýšený příjem by byl placen jen členy rodin nemajitelů nemovitostí a byl by ve srovnání s pětinásobkem příjmů z daně z nemovitosti marginální], čímž by byli podpořeni i nemajitelé nemovitostí. Za dané situace bude město naopak nuceno zabývat se dalšími opatřeními do budoucna (viz anketa – Sběrný dvůr kontra svoz velkoobjemového odpadu).

 

5. V článku uvedeno (bod 6):  „Konkrétně jsme např. pro dostavbu (lépe řečeno „dání do původního stavu“) zbytku chodníku od marketu Plus pod mostem I/13 k původnímu přechodu směrem k Nádražní ul. a podporovat budeme i vybudování přechodu pro pěší v tomto místě v souvislosti s realizovanou přeložkou komunikace č. II/592.“

Skutečnost: Stavební úpravy okolí Plusu (při jeho výstavbě) již byly po dopravní stránce koordinovány s výstavbou přeložky II/592 (ze strany odboru dopravy na libereckém Magistrátu a Policie ČR). Chodci (ve směru od vlakového nádraží) budou muset před kruhovou křižovatkou přejít na stranu blíže k Jeřici a zpět budou moci až na přechodu u Plusu (viz. plánek). Proto Magistrát a PČR požadovaly, aby chodník nepokračoval směrem k okružní křižovatce, neboť by chodce „naváděl“ k černému – života nebezpečnému - přechodu okružní křižovatky (dle dopravních norem je na straně Plusu přechod na vhodném místě přes kruhovou křižovatku vyloučen). Pozn.: Při současné výstavbě první etapy okružní křižovatky je sice dočasně přechod a provizorní příchod k němu na straně Plusu zřízen, avšak při druhé a třetí etapě se v definitivní podobě přesune na stranu k Jeřici.

 

6. V článku uvedeno (bod 8):  „Jsme však názoru, že by si vedení městské policie mělo více všímat samotného města, a nezavazovat se dalšími závazky v rámci veřejnoprávní smlouvy k jiným obcím.“

Skutečnost:  

a) Stráž n. N. platí veškeré náklady na nového pátého strážníka. Ve Stráži n. N. se koná 1/5 služeb. Pro počet strážníků a počet služeb pro samotnou Chrastavu platí, že 5x4/5 (nyní) = 4 (dříve).

b) V době „strážské“ 1/5-tinové služby hlídka v případě nutnosti na zavolání přejede do Chrastavy (dříve by nikdo neměl službu).

 

7. V článku uvedeno (bod 17): „Podali jsme podnět v této věci (sobotní pošta) k vedení města…. Dále jsme podali návrh na vybudování bankomatu na Střeleckém vrchu… Možná by osobní návštěva znamenala více než dopis…“

Skutečnost:  

a) Pan Němec si byl již v okamžiku zařazení „sobotní pošty“ do volebního programu vědom nereálnosti tohoto slibu (citace pana Němce z ChL 3/2007: „Zpráva o tom, že liberecké vedení České pošty nechce v Chrastavě zavést sobotní provoz, mě nijak nepřekvapila. Ostatně sám jsem kdysi před lety za městský úřad vyřizoval podobnou žádost, a tehdy jsme také neuspěli.“). Shazovat vinu na toho, kdo žádný takovýto nereálný předvolební slib nedával….aniž by sám pro realizaci tohoto svého předvolebního slibu „hnul prstem“ (např. zorganizoval petici vůči České poště apod.), není zrovna O.K.

b) Přestože jsem si byl dopředu vědom nereálnosti zřízení bankomatu na Střeleckém vrchu, přesto přes všechno jsem se pokusil o zázrak a oslovil nejen písemně všechny bankovní domy, ale i osobně jednal s Českou spořitelnou, Volksbank a 2x s GE Money Bank. Ve všech případech z ekonomických důvodů zcela jednoznačně odmítnuto.

 

8. V článku uvedeno (bod 4):  „…snažili jsme se svými návrhy přispět nejen k bezpečnosti chodců (návrh na přemístění přechodu doprostřed náměstí, posléze jeho vrácení mezi radnici a budovu muzea), ale také přispět k lepší organizaci parkování na náměstí. …. “

Skutečnost: Zmatek nad zmatek. Pan radní Košina svým suverénním prohlášením v ChrL 2/2007: „Myslím si, že dospějeme k instalaci parkovacích hodin….“, způsobil naprosto zbytečně zděšení v řadách místních obchodníků (a petice k tomu), načež vše korunoval v ChrL 4/2007 pan Němec zveřejněním své vize (bez jakékoliv konzultace s PČR a zástupcem vlastníka KSS LK) o přechodu uprostřed náměstí (důsledkem by byl další pokles parkovacích míst, viz § 27 odst. 1, písm c) zák. č.361/2000 Sb., viz též stanovisko velitele MP uvedené v usnesení rady města 7.5.2007).

 

9. V článku uvedeno (bod 7):  „…podporujeme i nadále kroky současného vedení města směřující k neomezování dopravních spojů všemi směry.“

Skutečnost:  

a) Děkuji za podporu (je to docela fuška), nicméně NEHLASOVANÍ PRO v případě schvalování rozpočtu 2007 (viz výše odst. I, 1a), jehož součástí byla i položka na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 544 tis. Kč, za podporu považovat nelze. Bez uvolnění této částky by došlo k drastickému omezení spojů (zůstala by jen tzv. základní dopravní obslužnost).

b) Za celé období jsem neobdržel ve věci dopravních spojů od představitelů „Pro změnu v Chrastavě“ žádný podnět. Z jiných volebních stran tak učinili pan Trpišovský (na nový odpolední spoj do Vítkova – splněno, spoj č.23 dříve končil v Chrastavě, od 14.12.2008 prodloužen až do Vítkova) a pan Zoul (na zastavování podvečerního vlaku v zast. Machnín-Hrad, přislíbeno Korid LK od 14. 6. 2009).

 

10. V článku uvedeno (bod 12):  „Tím, že podporujeme činnost městské policie, současně dáváme zelenou i tomuto bodu našeho programu (důsledné naplňování zákonů a obecně závazných vyhlášek města… ).

Skutečnost: V první řadě však musí být samozřejmostí úcta k vyhláškám ze strany zastupitelů samých. V ChrL 12/2007 se pan Němec v článku „O „povedené“ vyhlášce…“ vysmívá vyhlášce 15/2006 (pro kterou sám hlasoval, č. usn. 2006/07/IV ze dne 11. 12. 2006), týkající se podmínek a zabezpečení pořádku při akcích typu technopárty. V červenci 2008 vyhláška velmi pomohla naší MP při jednání s organizátory technopárty v Albrechticích (s přesahem na katastr Chrastavy), kteří ji nakonec raději zrušili.

 

11. V článku uvedeno (bod 21): „Od začátku příprav na změnu koupaliště v kemp (a původní navrhované zavezení bazénu stavebním výkopkem) jsme veřejně jasně vyjádřili svůj většinový názor. Jsme pro zachování koupaliště v Chrastavě….Podobné to bylo totiž i s tzv. domečkem za školou v Turpišově ul., kde jsme svým postojem zastavili jeho demolici, o které velmi vážně tehdy uvažovalo vedení města, a dnes slouží domeček dětem a jejich aktivitám.“

Skutečnost

a) 2. 10. 2006 schválila rada města (včetně pana Košiny) záměr pronájmu prostoru koupaliště „na provozování koupaliště nebo k jiným účelům“. Nebyl to pan Němec, kdo by proti tomuto usnesení rady („…k jiným účelům“) jakkoli protestoval (příp. v zastupitelstvu navrhoval přijetí usnesení, které by zakazovalo radě města uzavřít nájemní smlouvu na kemp či jinou činnost, či by tehdy navrhoval anketu o této záležitosti), ale byli to velcí fandové koupaliště pánové emeritní starosta Mgr. Petr Medřický, Ing. Lambert Medřický a Ivan Vydra, kteří mě v této záležitosti navštívili. S nimi na schůzce byla domluvena anketa (o jejímž vypsání následně rozhodla rada města svým usnesením ze dne 4. 6. 2007) a večer se starostou na toto téma. Teprve poté se začal v celé věci angažovat pan Němec (dne 1. 8. 2007 založil na fóru téma „Chrastavské koupaliště“ a tamtéž navrhl veřejnosti anketu, ačkoliv dobře věděl, že o ní již rada rozhodla).

b) Demolice tzv. domečku byla (za účelem vybudování parčíku pro seniory) schválena usnesením zastupitelstva dne 20. 6. 2005 (č. usn. 2005/03/XIV) a toto usnesení je dodnes v platnosti. Jako starosta města jsem byl tudíž oprávněn kdykoli dát pokyn úředníkům MěÚ a demolici realizovat (v rozpočtech sice nebyla a není částka určená přímo na demolici, finanční krytí však mohlo být např. ze schválené kapitoly rozpočtu MH technická správa). To se ale nikdy nestalo. Přes svůj někdejší souhlas jsem stále váhal a po nekonečném zvažování všech pro a proti (odkladu realizace demolice rozhodnutí jsem dosáhl nabídkou zázemí pro stavební firmu po dobu rekonstrukce školy), jsem velmi uvítal nápad pana tajemníka dát za symbolickou korunu „domeček“ do užívání dětem (nejgeniálnější řešení bývají často ta nejjednodušší – děkuji pane tajemníku) a tak se i usnesením rady města ze dne 21. 4. 2008 (oddílu Perseus) stalo. Pro pořádek dám do návrhu usnesení příštího zastupitelstva návrh na zrušení (dnes ji beztak „mrtvého“) usnesení o demolici z roku 2005.

 

12. V článku uvedeno (bod 24 a 25): „Téměř vždy jsme podpořili v zastupitelstvu města taková řešení, aby tyto akce (Chrastavské slavnosti, ples města, Sportovec Chrastavy, mikroregion, partnerské město Eichstätt) mohly i nadále pokračovat. Dokážeme si však představit určité programové oživení např. Chrastavských slavností, v tomto směru podáme příslušné návrhy.“

Skutečnost: Zastupitelstvo města rozhoduje o těchto záležitostech „jen“ z hlediska existence samé, tzn. hlavně rozpočtu (schváleno-neschváleno). Což konkrétně dle hlasování „Pro změnu v Chrastavě“ znamená: 2007 nepodpořili, 2008 a 2009 podpořili. Co se konkrétně Chrastavských slavností týče, nic nikdy nebránilo panu Němcovi dát návrhy na vylepšení (a současně najít potřebné zdroje financování, případně slavnosti podpořit jako osobní sponzor), dosud však od něho žádný návrh nepadl.

 

13. V článku uvedeno (bod 18): „…pokud volby v roce 2010 vyhrajeme, k non stop schránce, běžné na jiných srovnatelných úřadech, se opět vrátíme...“

Skutečnost

a) MěÚ má non stop přístupné poštovní schránky před hlavním vstupem do radnice a před vstupem k městské policii (pozn.).

b) Ani zastupitelstvu ani radě ani MěÚ žádný požadavek na zřízení nějaké další speciální schránky nebyl předložen.

 

14. V článku uvedeno (v úvodu):  „Také si většina ze spoluobčanů pamatuje, co proběhlo po komunálních volbách a kdo se za každou cenu snažil na radnici udržet (a to později i vystoupením z nominující politické strany…). Nebyli jsme to my, zastupitelé za SNK, kdo jsme za každou cenu „pásli“ po funkcích na radnici…“  

Skutečnost:  

a) Nabídka, kterou vítězná strana obdržela od druhé ODS, zněla – vítěz 3 místa v radě (včetně starosty Oldřicha Němce), druhý 2 místa v radě (včetně místostarosty Michaela Canova). Bylo odmítnuto pro mou údajnou nepřijatelnost. Poté, co jsem byl zvolen oproti panu Němcovi starostou (11:7), kandidoval pan Němec na místostarostu (zvolen pan Pilař 10:8).

Rekapitulace: Dle svých tvrzení pan Němec nechtěl být starostou (s usnášeníschopnou 3/5 většinou v radě) za každou cenu, tj. za cenu, že by byl místostarostou Canov ……přitom kandidoval na místostarostu v době, kdy Canov byl již zvolen starostou…… „menší“ rozpor mezi slovy a činy.

b) Na všechna další místa pětičlenné rady kandidoval vždy uchazeč z „Pro změny v  Chrastavě“ (pan Košina byl zvolen).

c) Později jsem skutečně vystoupil z ODS….a kolega Němec z ČSSD.

 

 

III. Generace sportovců nás budou proklínat

V článku uvedeno (bod 19):  „Budeme se snažit podporovat chrastavské oddíly a kluby při jejich snahách vybudovat či upravit sportoviště v katastru města“

Skutečnost: Rok byla připravována ve spolupráci s vedením TJ Spartak nejdříve smlouva o spolupráci, následně v rámci pracovní skupiny totální rekonstrukce a rozšíření sportovní haly (hlediště apod.) a přeměna přilehlého areálu se škvárovým hřištěm v multifunkční moderní areál s umělým povrchem. Současně bylo připravováno pracovníky MěÚ vše potřebné pro podání žádosti o dotace z Evropské unie (tzv. ROPy). Zastupitelstvo bezprostředně poté, co byly zabezpečeny tzv. vlastní výdaje na realizaci obou akcí červnovým schválením 5-ti násobku daně z nemovitosti (s osvobozením rodin majitelů nemovitostí od poplatku za odpady), zařadilo do rozpočtu pro rok 2008 projektové práce na obou akcích. V těchto dnech by již byly podány žádosti, a to s relativně velkou šancí na úspěch. V případě, že bychom s žádostmi uspěli, byla by realizována největší porevoluční investiční akce města vůbec v celkové hodnotě cca 83 mil. Kč (45 hala + 38 areál), kde by město hradilo ze svého rozpočtu cca 13 mil. Kč (7,5% uznatelných nákladů, tj. 6 mil. + cca 2 mil. projekty a studie + 5 mil. rezerva na neuznatelné náklady). Poté, co byl za rozhodujícího přispění názorového „salta mortale“ kolegy Němce již přijatý pětinásobek (s osvobozením) na mimořádném červencovém zastupitelstvu smeten se stolu a nahrazen dvojnásobkem, bylo zastupitelstvo tímto svým vlastním krokem donuceno na svém zářijovém zasedání tyto plánované akce ve výše uvedeném rozsahu „odpískat“ (již schválené projektové peníze byly z rozpočtu opět vyřazeny - řádek 48 - a již zpracovávané projekty za cenu ztrát v řádech statisíců korun zastaveny), a to definitivně. Naši pracovníci sice mají za úkol připravit alternativní řešení, je však více než jisté, že se může při ztrátě každoročního příjmu z pětinásobku jednat pouze o „mrzáčky“ v porovnání s původními návrhy, které v nejlepším případě – v případě získání dotace (šance na její získání se navíc v čase výrazně snižuje – zdá se, že ROPy budou již brzy „vybrakované“) - pouze „zalátají“ to nenutnější. Bez hodnocení toho, zda by opravdu navýšení daně z nemovitosti na libereckou úroveň [Lbc 2(m.k) x 3,5 (z.k.) = Chr. 5 (m.k.) x 1,4 (z.k.) = 7] (stejně jako to platí u cen elektřiny, tepla, pohonných hmot, prodeje vlastních výrobků atd.), bylo pro podnikatele opravdu tak zničující, jak bylo uváděno, je neoddiskutovatelným faktem, že podobná šance na zrealizování výše uvedených sportovních projektů ve výše uvedeném rozsahu se již nebude nikdy (či minimálně v horizontu, kam jen lze dohlédnout) opakovat (období 2007 až 2013 je jediné, kdy je příjem z dotací EU vyšší, a to podstatně, než odvody ČR do rozpočtu EU).

 

IV. Bez komentáře

 

V článku uvedeno (bod 11): „Jsme si vědomi, že tento bod (aktualizace a rozšíření informačního systému ve městě) se neobejde bez finančních prostředků. Původně jsme plánovali navržení této akce do rozpočtu města na rok 2008 či 2009, po zvážení nutnosti jiných důležitějších akcí budeme realizaci navrhovat do rozpočtu města na rok 2010.“ 

Skutečnost:Informační systém značení ve městě“ byl schválen v rozpočtu dne 4. 2. 2008 a žádnou ze sedmi schválených změn nikdy nebyl vyřazen (tzn. pokaždé – 8x – byl zahrnut v investičním plánu, řádek 41). V prosinci byl zakoupen, je v současné době uskladněn a po zlepšení počasí bude i ve městě rozmístěn. Nad rámec schváleného rozpočtu navíc usilujeme ve fondu mikroprojektů o návrat až 85 % vynaložených (a řádně schválených) nákladů zpět na účet města.

 

 

V. Populismus nade vše

V článku uvedeno (bod 3): „Zde konstatujeme (v oblasti individuální bytové výstavby rodinných domů), že jsme se téměř vždy při svém hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků.“

Skutečnost: a) Při prodeji stavebních parcel se hlasuje vždy nejdříve o nejvyšší nabídce, v případě neschválení o další. Za celé dosavadní volební období došlo pouze k pěti případům, kdy nebyla schválena nejvyšší nabídka a byla schválena následně nabídka druhá v pořadí. Ve třech případech, kdy neuspěl uchazeč s nejvyšší nabídkou, však byly důvody evidentně jiné: 1x (č.usn. 2007/06/VI) synovi uchazeče již schválilo ZM v předešlém usnesení koupení jiné stavební parcely, 1x (č.usn.2007/06/VII) uchazeč žádal pouze výsek nabízené parcely (schválený druhý v pořadí nebyl chrastavák), 1x (č.usn. 2007/06/VIII) ani schválený druhý v pořadí nebyl chrastavák. Pouze dva případy by mohly odpovídat výše uvedenému chlubení se (č.usn. 2007/06/IX a č.usn. s 2007/03/XI), ani v těchto případech však ne v jednomyslném hlasování (ze strany „Pro změnu v Chrastavě“).

b) Neexistuje (zastupitelstvem schválené) kritérium, které by upřednostňovalo uchazeče s trvalým bydlištěm v  Chrastavě [jeho zavedení by bylo z právních důvodů velmi problematické a právně napadnutelné z hlediska ústavou zaručeného rovného přístupu, navíc by neošetřovalo fingované „nastěhování“ se k někomu (tuto praxi, i když za jiným účelem, v minulosti sám pan Němec osobně použil), následný prodej nechrastavákovi a další, např. přednost uchazeče z Nádražní 617 před nechrastavákem z Bílého Kostela].

 

 

VI. Co v článku chybělo

1. Dvacet let město usiluje o realizaci (dnes již zahájené) přeložky II/592. Na konstatování (ChrL 7-8/2006), jak pan poslanec (Němec) brání realizaci celé akce, reagoval dotyčný podáním trestního oznámení za pomluvu na mě a pana místostarostu (ChrL 9/2006) s tím, že jen hájí zájmy (nejen) občanů Pobřežní ulice.

Když došlo po čtyřech letech jednání k dohodě s obyvateli Pobřežní ulice o podmínkách prodeje potřebných pozemků včetně kupní ceny (za m2), většina přítomných za „Pro změnu v  Chrastavě“ v čele s panem Němcem NEHLASOVALA PRO schválení této kupní ceny (č. usn. 2007/04/IX ze dne 3. 9. 2007). Pro hlasovali pp. Canov, Krčková, Pěch, Pilař, Rachlický, Rozmajzl, Severa, Suchomel, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (pp. Bouda a Mlynář nepřítomni). Neschválení dohodnuté kupní ceny by znamenalo pro investora (Liberecký kraj) nutnost zahájit s obyvateli Pobřežní ulice soudní procesy vyvlastňování (což by znamenalo nejen podstatný odklad realizace, ale také řádově nižší cenu pro obyvatele Pobřežní ulice).

 

2. Pan kolega Němec se ve své argumentaci velmi často, polemizovaný článek nevyjímaje, zaštiťuje svým zájmem o občana. Níže uvedenou skutečnost, která ovšem dokládá, že někdy může být rozdíl mezi slovními deklaracemi a skutečnými činy propastný, však ve svém článku neuvedl.

24. září 2007 schválila vláda České republiky (Ministerstvu práce a sociálních věcí) věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a uložila panu ministrovi vypracovat návrh zákona, který měl platit již od 1. ledna roku 2009. Výše uvedené by se v praxi rovnalo likvidaci našeho odboru pro záležitosti občanů (a samozřejmě obdobných odborů ve všech městech po celém území naší republiky). Proti tomuto likvidačnímu návrhu, který by postihl všechny občany, kteří dosud služby odboru využívali (a je jich opravdu velké množství), vystoupilo se svým usnesením (2007/07/XVIII) ze dne 10. 12. 2007 naše zastupitelstvo, s kterým jsme se přímo obrátili na vládu, všechny parlamentní frakce, samotného pana ministra a zburcovali další města. Našemu úsilí vydatně pomohla média v čele s Českou televizí.

Kolega Němec (je ředitelem 67. odboru tohoto ministerstva) nás na celou připravovanou záležitost nejenže nijak dopředu neupozornil (připravovaný zákon jsme naštěstí „za minutu dvanáct“ sami objevili z otevřených zdrojů), ale jako jediný z celého zastupitelstva odmítl (s výmluvou na svoji údajnou podjatost) protest zastupitelstva hlasováním podpořit (o nabídce nějaké slovní intervence u pana ministra ani nemluvě). Naštěstí ministerstvo na náš protest zareagovalo promptně a 24. ledna 2008 se práce na tomto zákoně zastavily (přesto, že byly dle sdělení pana ministra již ve fázi paragrafovaného znění).

 

VII. Poděkování

V článku je v některých bodech vyjádřena podpora úsilí vedení města. Za tato vyjádření panu kolegovi Němcovi děkuji. Zároveň děkuji i tímto způsobem všem zastupitelům za podporu v řadě záležitostí v uplynulém období. A v neposlední řadě děkuji těm, kteří rozhodnutí zastupitelů uvádějí často mravenčí prací v „život“, tj. pracovníkům všech odborů MěÚ a organizačních složek města.

 V Chrastavě dne 23. 3. 2009 Ing. Michael Canov, starosta 


Technická poznámka: Jmenovité hlasování všech členů zastupitelstva je vedeno v zápisech zasedání zastupitelstev od zavedení hlasovacího zařízení (od 20.6.2005 včetně), po úpravách technických parametrů na formát umožňující přímý převod (bez skenování apod.), je jmenovité hlasování uváděno přímo na webových stránkách města (od 3.9.2007 včetně).

Odkazy na hlasování ZM – 20.6.2005 až 18.6.2007 – vedou na oskenované stránky příslušných hlasování.

Odkazy na hlasování ZM – od 3.9.2007 dosud – vedou na elektronické kopie zápisů zasedání zastupitelstev města (převážně ve formátu pdf).

Veškeré záznamy o hlasování je možné ověřit v originálech zápisů na sekretariátu MěÚ. 


Tento článek je polemikou s článkem „Jsme za poločasem“ Mgr. Oldřicha Němce ze dne 20.2.2009